ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

حذف پیام دریافتی

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

آدرس وب سرویس

متد RemoveMessages

از این متد برای حذف پیامهای دریافتی استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب کاربر
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب کاربر
msgIdsStringId مربوط پیام موردنظر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۱: پیام مورنظر حذف گردید
۰: نام کاربری یا رمزعبور صحیح نیست
RemoveMessages
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->remove($msgIds);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.remove(msgIds);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds);
const string username = "username";
const string password = "password";
ReceiveSoapClient soapClient = new ReceiveSoapClient();
soapClient.RemoveMessages2(username, password, location, msgIds);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.RemoveMessages(username, password, location, msgIds)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.RemoveMessages(loc: location, msgIds: msgIds)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient RemoveMessages:location arrayOfMsgId:msgIds];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove(msgIds)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove(msgIds)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->RemoveMessages($location, $msgIds);
local username = "username";
local password = "password";
RemoveMessages(username, password, location, msgIds);
username := "username";
password := "password";
RemoveMessages(username, password, location, msgIds);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <RemoveMessagesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <RemoveMessagesResult>int</RemoveMessagesResult>
  </RemoveMessagesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>