ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال پیامک متناظر Smart

آخرین به روز رسانی: 21 دی 1402

آدرس وب سرویس

متد SendMultipleSmartSMS

با متد ارسال پیامک متناظر Smart نیز همانند ارسال پیامک Smart می‌توانید اقدام به ارسال پیامک با 3 خط اختصاصی کنید ولی به صورت متناظر. یعنی برای هر مخاطب، پیامک با متن متفاوتی ارسال خواهد اما برای هر کدام، سه بار تلاش خواهد کرد. اگر سرشماره فرستنده اصلی شما موفق به ارسال پیامک متناظر smart نشود، با سرشماره دوم تلاش خواهد کرد و اگر همچنان پیامک متناظر smart شما ناموفق باشد، با خط اختصاصی سوم شما تلاش برای ارسال اس ام اس خواهد کرد.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری شما در سامانه
password String کلمه عبور یا APIKey شما در سامانه
to String[]  آرایه‌ای از رشته حروف است که هر خانه آرایه شامل یک شماره موبایل می‌باشد،(حداکثر 100 شماره موبایل در هر بار فراخوانی)
text String[] آرایه‌ای از متون پیامک متناظر SMART مورد نظر جهت ارسال (این متون به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره موبایل‌های دریافت کننده، ارسال می‌شوند.)
from String شماره فرستنده اصلی (در تلاش اول، از این سرشماره پیامک متناظر Smart شما ارسال خواهد شد.)
fromSupportOne String شماره فرستنده بکاپ1 (در صورت ناموفق بودن تلاش اول، در تلاش دوم از این سرشماره ارسال پیامک متناظر Smart انجام می‌گردد.)
fromSupportTwo String شماره فرستنده بکاپ2 (در صورت ناموفق بودن تلاش دوم، در تلاش سوم از این سرشماره ارسال پیامک متناظر Smart انجام می‌گردد.)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String در ازای هر شماره موبایل یک IDتولید می شود.
-1 : عدم تطابق تعداد متن با تعداد شماره گیرنده
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
۲ : اعتبار کافی نمی باشد.
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
//نمونه کد ارسال هوشمند متناظر با وبسرویس rest
$data=array('username' =>"",'password'=>"",'to' =>array(""),"text" =>array(""), 'from' => "", 'fromSupportOne' => "", "fromSupportTwo" =>"");
$post_data = http_build_query($data);
$handle = curl_init('https://rest.payamak-panel.com/api/SmartSMS/SendMultiple');
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
  'content-type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
$response = curl_exec($handle);
var_dump($response);
//نمونه کد ارسال هوشمند متناظر با وبسرویس soap
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("https://api.payamak-panel.com/post/Smartsms.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
"username"=>"" ,
"password"=>"",
"to"=>array(""),
"from"=>"",
"text"=>array(""),
"fromSupportOne"=>"",
"fromSupportTwo"=>""
);
$result = $sms->SendMultipleSmartSMS($data)->SendMultipleSmartSMSResult;
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendMultipleSmartSMSResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendMultipleSmartSMSResult>
    <long>long</long>
    <long>long</long>
   </SendMultipleSmartSMSResult>
  </SendMultipleSmartSMSResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>