ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده کد شهرستان

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetCities

این متد جهت دریافت کد شهرستان استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ProvinceId Int Id مربوط به استان مربوطه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue GridList خروجی لیست استانها به همراه ProvinceId آنها می‌باشد
GetCities
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->users();
$sms->getCities($provinceId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.users();
sms.getCities(provinceId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetCities(provinceId);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetCities(username, password, provinceId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetCities(username, password, provinceId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetCities(id: provinceId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetCities:provinceId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.users()
sms.get_cities(province_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetCities(provinceId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.users
sms.get_cities(province_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetCities($provinceId);
local username = "username";
local password = "password";
GetCities(username, password, provinceId);
username := "username";
password := "password";
GetCities(username, password, provinceId);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetCities(provinceId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetCitiesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetCitiesResult>
    <City>
     <CityID>int</CityID>
     <ProvinceID>int</ProvinceID>
     <UserID>int</UserID>
     <CityName>string</CityName>
     <NumberCount>int</NumberCount>
    </City>
    <City>
     <CityID>int</CityID>
     <ProvinceID>int</ProvinceID>
     <UserID>int</UserID>
     <CityName>string</CityName>
     <NumberCount>int</NumberCount>
    </City>
   </GetCitiesResult>
  </GetCitiesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>