ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت وضعیت پیامک Smart

آخرین به روز رسانی: 10 اردیبهشت 1403

آدرس وب سرویس

متد GetSmartSMSDeliveries

این متد جهت دریافت مستقیم وضعیت تحویل یا همان وضعیت دلیوری پیامک‌های ارسال شده از اپراتور با وب سرویس Smart بکار می‌رود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Ids Long[] کدهای یکتای گیرنده که از متد های ارسال بدست آمده است

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int[] ۰ : ارسال شده به مخابرات
۱ : رسیده به گوشی
۲ : نرسیده به گوشی
۳ : خطای مخابراتی
۵ : خطای نامشخص
۸ : رسیده به مخابرات
۱۶: نرسیده به مخابرات
35: لیست سایه
۱۰۰: نامشخص
۲۰۰: ارسال شده
۳۰۰: فیلتر شده
۴۰۰: در لیست ارسال
۵۰۰: عدم پذیرش
//نمونه کددریافت وضعیت پیامک هوشمند با وبسرویس rest
$data=array('username' =>"",'password'=>"",'Ids' =>array(""));
$post_data = http_build_query($data);
$handle = curl_init('https://rest.payamak-panel.com/api/SmartSMS/GetDeliveries');
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
  'content-type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
$response = curl_exec($handle);
var_dump($response);
//نمونه کد ارسال هوشمند متناظر با وبسرویس soap
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("https://api.payamak-panel.com/post/Smartsms.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
"Ids"=>array(""),
);
$result = $sms->GetSmartSMSDeliveries($data)->GetSmartSMSDeliveriesResult;
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetSmartSMSDeliveriesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetSmartSMSDeliveriesResult>
    <int>int</int>
    <int>int</int>
   </GetSmartSMSDeliveriesResult>
  </GetSmartSMSDeliveriesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>