ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال پیامک پیشرفته

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

متد SendSMS

این متد جهت ارسال پیامک پیشرفته به یک یا چند گیرنده استفاده می‌شود. محدودیت ۱۰۰ عددی در هر بسته ارسال

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
to String[] شماره‌های گیرنده
from String شماره فرستنده
text String متن ارسالی
isflash Boolean متن بصورت flash ارسال گردد
udh String سرآمد پیامک (برای ارسال پیامک روی یک پروت خاص)
recId Ref Long[] هر خانه آرایه یک کد یکتا به ازای هر گیرنده تولید می‌کند، این کد یکتا برای دریافت delivery کاربرد دارد
status Ref Byte[] هر خانه آرایه یک ۰ یا ۱ بوده که به ازای هر گیرنده تولید می‌شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده موفق ارسال گردیده یا نه (۰ به معنی ارسال شده و ۱ به معنی ارسال نشده)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int یک عدد : RecId ارسال
۰ : نام کاربری یا رمزعبور اشتباه می‌باشد
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی‌باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی‌باشد
۶ : سامانه درحال به روز رسانی می‌باشد
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می‌باشد
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی‌باشد
۱۰: کاربر موردنظر فعال نمی‌باشد
۱۱: ارسال نشده
۱۲: مدارک کاربر کامل نمی‌باشد
۱۴: متن حاوی لینک می‌باشد
SendSMS
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->send2($to,$from,$text,$isflash,$udh);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = [
  "username" => "",
  "password" => "",
  "to" => array("",""),
  "from" => "",
  "text" => "تست",
  "isflash" => false,
  "udh"=> "",
  "recId" => array(0),
  "status" => 0x0
];
$result = $sms->SendSms($data);
var_dump($result->recId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.send2(to,from,text,isflash,udh);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSms(to[], from, text, isflash, udh, recId[], status[]);
const string username = "username";
const string password = "password";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.SendSms(username, password, to[], from, text, isflash, udh, recId[], status[]);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.SendSms(username, password, toNums[], from, text, isflash, udh, recId[], status[])
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendSms(arrayOfTo: [to1, to2], from: from, msg: text, isFlash: isflash, uhd: udh, arrayOfRecId: [id1, id2], arrayOfStatus: [st1, st2])
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendSms:arrayOfTo from:from msg:text flash:isFlash uhd:uhd arrayOfRecId:array arrayOfStatus:stArray];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send2(to,from,text,is_flash,udh)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSms(to[], from, text, isflash, udh, recId[], status[]);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send2(to,from,text,is_flash,udh)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendSms(@to, $from, $text, $isflash, $udh, @recId, @status);
local username = "username";
local password = "password";
SendSms(username, password, to, from, text, isflash, udh, recId, status);
username := "username";
password := "password";
SendSms(username, password, to []string, from, text, isflash, udh, recId []string, status []string);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendSms(arrayOf(to), from, text, isflash, udh, arrayOf(recId), arrayOf(status))
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendSmsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendSmsResult>int</SendSmsResult>
   <recId>
    <long>long</long>
    <long>long</long>
   </recId>
   <status>base64Binary</status>
  </SendSmsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>