ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال پیامک (یک/چند مخاطب)

آخرین به روز رسانی: 18 دی 1402

آدرس وب سرویس

متد SendSimpleSMS2

از این متد جهت ارسال پیامک به یک گیرنده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String اجباری نام کاربری شما در سامانه
password String اجباری کلمه عبور شما در سامانه
from String اجباری شماره فرستنده
to String اجباری شماره گیرنده
text String اجباری متن پیامک
isflash Boolean اختیاری تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String یک عدد: recId ارسال (مقدار یکتا برای هر ارسال موفق)
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
۲ : اعتبار کافی نمی باشد.
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶ : سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
۱۰ : کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.
۱۱ : ارسال نشده
۱۲ : مدارک کاربر کامل نمی باشد.
۱۴: متن حاوی لینک می باشد.
۱۵: ارسال به بیش از 1 شماره همراه بدون درج "لغو11" ممکن نیست.
35 : در REST به معنای وجود شماره در لیست سیاه مخاربرات می‌باشد.

URL ارسال پیامک متد SendSimpleSMS2:

api.payamak-panel.com/post/Send.asmx/SendSimpleSMS2?username=&password=&to=&from=&text=&isflash=

//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms();
$to = '09123456789';
$from = '5000...';
$text = 'تست وب سرویس ملی پیامک';
$response = $sms->send($to,$from,$text);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
$data=array('username' =>"", 'password'=>"", 'to' =>"0912...,0912...", 'from' => "", "text" =>"تست");
$post_data = http_build_query($data);
$handle = curl_init('https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/SendSMS');
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
  'content-type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
$response = curl_exec($handle);
var_dump($response);
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$to = '09123456789';
$from = '5000...';
$text = 'تست وب سرویس ملی پیامک';
$isFlash = false;
$smsRest->send($to,$from,$text,$isFlash);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = [
  "username" => "",
  "password" => "",
  "to" => "0912345...,0912345...,0912345...",
  "from" => "",
  "text" => "تست",
  "isflash" => false
];
$result = $sms->SendSimpleSMS2($data)->SendSimpleSMS2Result;
var_dump($result);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms();
const to = '09123456789';
const from = '5000...';
const text = 'تست وب سرویس ملی پیامک';
sms.send(to,from,text).then(res=>{
  //RecId or Error Number 
}).catch(err=>{
  //
})
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
const to = '09123456789';
const from = '5000...';
const text = 'تست وب سرویس ملی پیامک';
const isflash = false;
sms.send(to,from,text, isflash).then(res=>{
  //RecId or Error Number 
}).catch(err=>{
  //
})
final String username = "username";
final String password = "password";
final String from = "5000...";
final String to = "09123456789";
final String text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
final boolean isFlash = false;
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.Send(to, from, text, isFlash);
final String username = "username";
final String password = "password";
final String from = "5000...";
final String to = "09123456789";
final String text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
final boolean isFlash = false;
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSimpleSMS2(to, from, text, isFlash);
const string username = "username";
const string password = "password";
const string from = "5000...";
const string to = "09123456789";
const string text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
const bool isFlash = false;
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.Send(to, from, text, isFlash);
const string username = "username";
const string password = "password";
const string from = "5000...";
const string to = "09123456789";
const string text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
const bool isFlash = false;
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.SendSimpleSMS2(username, password, to, from, text, isFlash);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Const from As String = "5000..."
Const toNum As String = "09123456789"
Const text As String = "تست وب سرویس ملی پیامک"
Const isFlash As Boolean = False
Dim restClient As New RestClient(username, password)
restClient.Send(toNum, from, text, isFlash)
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Const from As String = "5000..."
Const toNum As String = "09123456789"
Const text As String = "تست وب سرویس ملی پیامک"
Const isFlash As Boolean = False
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.SendSimpleSMS2(username, password, toNum, from, text, isFlash)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
let from: String = "5000..."
var to: String = "09123456789"
var text: String = "تست وب سرویس ملی پیامک"
var isFlash: Bool = false
var restClient = RestClient(user: username, pass: password)
restClient.Send(to: to, from: from, msg: text, isFlash: isFlash)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
let from: String = "5000..."
var to: String = "09123456789"
var text: String = "تست وب سرویس ملی پیامک"
var isFlash: Bool = false
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendSimpleSMS2(to: to, from: from, msg: text, isFlash: isFlash)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
NSString *to = @"9123456789";
NSString *from = @"5000...";
NSString *message = @"تست وب سرویس ملی پیامک";
BOOL isFlash = false;
RestClient *restClient = [[RestClient alloc] initCred:username password:password];
[restClient Send:to sender:from msg:message flash:isFlash];
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
NSString *to = @"9123456789";
NSString *from = @"5000...";
NSString *message = @"تست وب سرویس ملی پیامک";
BOOL isFlash = false;
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendSimpleSMS2:to sender:from msg:message flash:isFalse];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms()
to = '09123456789'
_from = '5000...'
text = 'تست وب سرویس ملی پیامک'
response = sms.send(to,_from,text)
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
to = '09123456789'
_from = '5000...'
text = 'تست وب سرویس ملی پیامک'
response = sms.send(to,_from,text)
final String username = "username";
final String password = "password";
final String from = "5000...";
final String to = "09123456789";
final String text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
final boolean isFlash = false;
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.Send(to, from, text, isFlash);
final String username = "username";
final String password = "password";
final String from = "5000...";
final String to = "09123456789";
final String text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
final boolean isFlash = false;
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSimpleSMS2(to, from, text, isFlash);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms
to = '09123456789'
from = '5000...'
text = 'تست وب سرویس ملی پیامک'
response = sms.send(to,from,text)
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
to = '09123456789'
from = '5000...'
text = 'تست وب سرویس ملی پیامک'
response = sms.send(to,from,text)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $from = "5000...";
my $to = "09123456789";
my $text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
my $isFlash = false;
my $restClient = new RestClient($username, $password);
restClient->Send($to, $from, $text, $isFlash);
my $username = "username";
my $password = "password";
my $from = "5000...";
my $to = "09123456789";
my $text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
my $isFlash = false;
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendSimpleSMS2($to, $from, $text, $isFlash);
local username = "username";
local password = "password";
local from = "5000...";
local to = "09123456789";
local text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
local isFlash = false;
Send(to, from, text, isFlash);
local username = "username";
local password = "password";
local from = "5000...";
local to = "09123456789";
local text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
local isFlash = false;
SendSimpleSMS2(username, password, to, from, text, isFlash);
username := "username";
password := "password";
from := "5000...";
to := "09123456789";
text := "تست وب سرویس ملی پیامک";
isFlash := false;
Send(to, from, text, isFlash);
username := "username";
password := "password";
from := "5000...";
to := "09123456789";
text := "تست وب سرویس ملی پیامک";
isFlash := false;
SendSimpleSMS2(username, password, to, from, text, isFlash);
val username = "username"
val password = "password"
val from = "5000..."
val to = "09123456789"
val text = "تست وب سرویس ملی پیامک"
val isFlash = false
val restClient = new RestClient(username, password);
restClient.Send(to, from, text, isFlash)
val username = "username"
val password = "password"
val from = "5000..."
val to = "09123456789"
val text = "تست وب سرویس ملی پیامک"
val isFlash = false
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendSimpleSMS2(to, from, text, isFlash)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendSimpleSMS2Response xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendSimpleSMS2Result>string</SendSimpleSMS2Result>
  </SendSimpleSMS2Response>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>