ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعداد پیامک دریافتی

آخرین به روز رسانی: 18 دی 1402

آدرس وب سرویس

متد GetInboxCount

این متد برای نمایش تعداد پیامک‌های دریافتی به کار می‌رود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
isRead Bool جهت مشاهده پیامکهای خوانده شده true و جهت مشاهده پیامکهای خوانده نشده false استفاده شود

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int یک عدد: این عدد باتوجه به پارامترهای ورودی، تعدادپیامکها را نشان می‌دهد
۱- : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی‌باشد

URL نمایش تعداد پیامک‌های دریافت شده در پنل کاربری:

api.payamak-panel.com/post/Send.asmx/GetInboxCount?username=&password=&isRead=

GetInboxCount
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getInboxCount($isRead);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled","0");
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
  "username" => "",
  "password" => "",
  "isRead" => true or false
);
$get_inbox_count = $sms->GetInboxCount($data)->GetInboxCountResult;
echo $get_inbox_count;
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getInboxCount(isRead);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetInboxCount(isRead);
const string username = "username";
const string password = "password";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.GetInboxCount(username, password, isRead);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.GetInboxCount(username, password, isRead)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetInboxCount(isRead: isRead)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetInboxCount:isRead];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_inbox_count(is_read)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetInboxCount(isRead);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_inbox_count(is_read)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetInboxCount($isRead);
local username = "username";
local password = "password";
GetInboxCount(username, password, isRead);
username := "username";
password := "password";
GetInboxCount(username, password, isRead);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetInboxCount(isRead)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetInboxCountResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetInboxCountResult>int</GetInboxCountResult>
  </GetInboxCountResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>