ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

پاسخگویی به تیکتهای دریافتی

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد ResponseTicket

از این متد جهت پاسخگویی به تیکتهای دریافتی استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketIdIntشناسه تیکت
TypeInt۱ یعنی مدیر جواب داده
۲ wait و unread
ContentStringمتن تیکت
AlertWithSMSBoolاطلاع رسانی با پیامک

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : نام کاربری یا رمز غلط است
۱ : پاسخ داده شده
-۱: کد تیکت معتیر نیست
-۲: تیکت متعلق به شما نیست
-۳:  کد تیکت مربوط به تیکت اصلی نیست
ResponseTicket
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->response($ticketId,$type,$content,$alertWithSms);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.response(ticketId,type,content,alertWithSms);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ResponseTicket(ticketId, type, content, alertWithSms);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.ResponseTicket(username, password, ticketId, type, content, alertWithSms);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.ResponseTicket(username, password, ticketId, type, content, alertWithSms)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.ResponseTicket(id: ticketId, type: type, content: content, alert: alertWithSms)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient ResponseTicket:ticketId type:type content:content alert:alertWithSms];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.response(ticket_id,type,content,alert_with_sms)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ResponseTicket(ticketId, type, content, alertWithSms);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.response(ticket_id,type,content,alert_with_sms)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->ResponseTicket($ticketId, $type, $content, $alertWithSms);
local username = "username";
local password = "password";
ResponseTicket(username, password, ticketId, type, content, alertWithSms);
username := "username";
password := "password";
ResponseTicket(username, password, ticketId, type, content, alertWithSms);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.ResponseTicket(ticketId, type, content, alertWithSms)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ResponseTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ResponseTicketResult>int</ResponseTicketResult>
  </ResponseTicketResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>