ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت وضعیت ارسال

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

متد GetDeliveries

این متد جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
recIds []long اجباری (soap)

برای استفاده در REST
پارامتر recId و از نوع long

کدهای مربوط به خروجی تابع ارسال
username string اجباری نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string اجباری رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue []Int 1- : ارسال نشده
3- : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است
۰ : ارسال شده به مخابرات
۱ : رسیده به گوشی
۲ : نرسیده به گوشی
۳ : خطای مخابراتی
۵ : خطای نامشخص
۸ : رسیده به مخابرات
۱۶: نرسیده به مخابرات
35: لیست سایه
۱۰۰: نامشخص
۲۰۰: ارسال شده
۳۰۰: فیلتر شده
۴۰۰: در لیست ارسال
۵۰۰: عدم پذیرش

دریافت وضعیت پیامک از طریق URL:

api.payamak-panel.com/post/Send.asmx/GetDeliveries?recIds=&username=&password=

//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms();
$sms->isDelivered($recId);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
$data = array('username' => "", 'password' => "",'recId' =>);
$post_data = http_build_query($data);
$handle = curl_init('https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/GetDeliveries2');
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
  'content-type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
$response = curl_exec($handle);
var_dump($response);
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->isDelivered($recId);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = [
  "recIds" => array(arg1,arg2),
  "username" => "",
  "password" => ""
];
$result = $sms->GetDeliveries($data)->GetDeliveriesResult;
print_r($result);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms();
sms.isDelivered(recId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.isDelivered(recId);
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetDelivery(recId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetDeliveries(recIds[]);
const string username = "username";
const string password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetDelivery(recId);
const string username = "username";
const string password = "password";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.GetDeliveries(recIds[], username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim restClient As New RestClient(username, password)
restClient.GetDelivery(recId)
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.GetDeliveries(New Int() {recIds}, username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var restClient = RestClient(user: username, pass: password)
restClient.GetDelivery(id: recId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetDeliveries(array: [arg1, arg2])
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
RestClient *restClient = [[RestClient alloc] initCred:username password:password];
[restClient GetDelivery:recId];
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetDeliveries:array];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms()
sms.is_delivered(recId)
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.is_delivered(recId)
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetDelivery(recId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetDeliveries(recIds[]);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms
sms.is_delivered(recId)
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.is_delivered(recId)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $restClient = new RestClient($username, $password);
$restClient->GetDelivery($recId);
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetDeliveries(@recIds);
local username = "username";
local password = "password";
GetDelivery(username, password, recId);
local username = "username";
local password = "password";
GetDeliveries(username, password, recIds);
username := "username";
password := "password";
GetDelivery(username, password, recId);
username := "username";
password := "password";
GetDeliveries(username, password, recIds []string);
val username = "username"
val password = "password"
val restClient = new RestClient(username, password)
restClient.GetDelivery(recId)
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetDeliveries(arrayOf(recIds))
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetDeliveryResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetDeliveryResult>int</GetDeliveryResult>
  </GetDeliveryResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>