ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت وضعیت ارسال

آخرین به روز رسانی: 10 فوریه 2019

آدرس وب سرویس

متد GetDelivery

این متد جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameString اجبارینام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordString اجباریکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
RecIdLong اجباریکد یکتای گیرنده که از متدهای ارسال پیامک بدست آمده است

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : ارسال شده به مخابرات
۱ : رسیده به گوشی
۲ : نرسیده به گوشی
۳ : خطای مخابراتی
۵ : خطای نامشخص
۸ : رسیده به مخابرات
۱۶: نرسیده به مخابرات
۳۵: لیست سیاه
۱۰۰: نامشخص
۲۰۰: ارسال شده
۳۰۰: فیلتر شده
۴۰۰: در لیست ارسال
۵۰۰: عدم پذیرش
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms();
$sms->isDelivered($recId);
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->isDelivered($recId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms();
sms.isDelivered(recId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.isDelivered(recId);
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetDelivery(recId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetDelivery(recId);
const string username = "username";
const string password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetDelivery(recId);
const string username = "username";
const string password = "password";
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.GetDelivery(recId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim restClient As New RestClient(username, password)
restClient.GetDelivery(recId)
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.GetDelivery(recId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var restClient = RestClient(user: username, pass: password)
restClient.GetDelivery(id: recId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetDelivery(id: recId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
RestClient *restClient = [[RestClient alloc] initCred:username password:password];
[restClient GetDelivery:recId];
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetDelivery:recId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms()
sms.is_delivered(recId)
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.is_delivered(recId)
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetDelivery(recId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetDelivery(recId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms
sms.is_delivered(recId)
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.is_delivered(recId)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $restClient = new RestClient($username, $password);
$restClient->GetDelivery($recId);
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetDelivery($recId);
local username = "username";
local password = "password";
GetDelivery(username, password, recId);
local username = "username";
local password = "password";
GetDelivery(username, password, recId);
username := "username";
password := "password";
GetDelivery(username, password, recId);
username := "username";
password := "password";
GetDelivery(username, password, recId);
val username = "username"
val password = "password"
val restClient = new RestClient(username, password)
restClient.GetDelivery(recId)
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetDelivery(recId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetDeliveryResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetDeliveryResult>int</GetDeliveryResult>
  </GetDeliveryResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>