ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تیکتهای ارسالی

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

متد GetSentTickets

از این متد جهت دریافت تیکت‌های ارسال شده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketOwnerIntپیشنهاد می‌گردد -۱ درج گردد
TicketTypeTicketsBLنوع تیکت را مشخص می‌کند مثلا: پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...
KeywordStringواژه یا کلمه موردنظر جهت جستجو

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueTicketList[]خروجی یک لیست از کلاس TicketList است
GetSentTickets
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->getSent($ticketOwner,$ticketType,$keyword);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.getSent(ticketOwner,ticketType,keyword);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSentTickets(ticketOwner, ticketType, keyword);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.GetSentTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.GetSentTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetSentTickets(owner: ticketOwner, type: ticketType, keyword: keyword)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetSentTickets:ticketOwner type:ticketType keyword:keyword];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.get_sent(ticket_owner,ticket_type,keyword)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSentTickets(ticketOwner, ticketType, keyword);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.get_sent(ticket_owner,ticket_type,keyword)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetSentTickets($ticketOwner, $ticketType, $keyword);
local username = "username";
local password = "password";
GetSentTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
username := "username";
password := "password";
GetSentTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetSentTickets(ticketOwner, ticketType, keyword)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetSentTicketsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetSentTicketsResult>
    <TicketList>
     <TicketID>int</TicketID>
     <TicketOwner>int</TicketOwner>
     <Title>string</Title>
     <Contents>string</Contents>
     <InsertDate>dateTime</InsertDate>
     <TicketStatus>unsignedByte</TicketStatus>
     <SenderName>string</SenderName>
     <TicketGroup>int</TicketGroup>
     <AttachedFile>string</AttachedFile>
    </TicketList>
    <TicketList>
     <TicketID>int</TicketID>
     <TicketOwner>int</TicketOwner>
     <Title>string</Title>
     <Contents>string</Contents>
     <InsertDate>dateTime</InsertDate>
     <TicketStatus>unsignedByte</TicketStatus>
     <SenderName>string</SenderName>
     <TicketGroup>int</TicketGroup>
     <AttachedFile>string</AttachedFile>
    </TicketList>
   </GetSentTicketsResult>
  </GetSentTicketsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
تخفیف 70 درصدی
1000 پیامک هدیه
تخفیف 30 درصدی
دوره بازاریابی پیامکی
تخفیف 20 درصدی
کتابچه بازاریابی پیامکی
تا 70% تخفیف در جشنواره نوروزی ملی پیامک!

برای دریافت عیدی از ملی پیامک، ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید! 

شرایط شرکت در جشنواره:

 • با هر ایمیل فقط یکبار می‌توانید شرکت کنید.
 • درج شماره موبایل الزامی است.