ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال پیامک Smart

آخرین به روز رسانی: 20 دی 1402

آدرس وب سرویس

متد SendSmartSMS

در این متد ارسال پیامک Smart شما با سه بار تلاش و با سه خط فرستنده مختلف به شماره گیرنده انجام می‌گردد. در ابتدا با سرشماره‌ای که در پارامتر from مقداردهی شده باشد، انجام می‌شود. در صورتیکه ارسال پیامک (یعنی تلاش اول) ناموفق تلقی شود با سرشماره‌ای که در پارامتر fromSupportOne مقداردهی شده باشد، انجام می‌گردد. در صورت ارسال ناموفق(یعنی تلاش دوم نیز ناموفق باشد)، در نهایت با سرشماره‌ای که در پارامتر fromSupportTwo مقداردهی شده باشد، انجام می‌گردد.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری شما در سامانه
password String رمز عبور و یا APIKey شما در سامانه
to String شماره موبایل گیرنده پیامک
text String متن پیامک
from String شماره فرستنده اصلی (در تلاش اول، از این سرشماره پیامک Smart شما ارسال خواهد شد.)
fromSupportOne String شماره فرستنده بکاپ1 (در صورت ناموفق بودن تلاش اول، در تلاش دوم از این سرشماره ارسال پیامک Smart انجام می‌گردد.)
fromSupportTwo String شماره فرستنده بکاپ2 (در صورت ناموفق بودن تلاش دوم، در تلاش سوم از این سرشماره ارسال پیامک Smart انجام می‌گردد.)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String در ازای هر شماره موبایل یک IDتولید می شود.
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
۲ : اعتبار کافی نمی باشد.
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.

URL ارسال پیامک Smart با متد SendSmartSMS:

https://api.payamak-panel.com/post/Smartsms.asmx/SendSmartSMS?username=&password=&to=&text=&from=&fromSupportOne=&fromSupportTwo=

$data=array('username' =>"",'password'=>"",'to' =>"0912...,0912...","text" =>"تست", 'from' => "", 'fromSupportOne' => "", "fromSupportTwo" =>"");
$post_data = http_build_query($data);
$handle = curl_init('https://rest.payamak-panel.com/api/SmartSMS/Send');
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
  'content-type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
$response = curl_exec($handle);
var_dump($response);
//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("https://api.payamak-panel.com/post/Smartsms.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
"username"=>"" ,
"password"=>"",
"to"=>"",
"from"=>"",
"text"=>"",
"fromSupportTwo"=>"",
"fromSupportTwo"=>""
);
$result = $sms->SendSmartSMS($data)->SendSmartSMSResult;
//نیاز به نصب پکیج requests
import requests

data = {
  'username': "",
  'password': "",
  'to': "09121111111,09120000000",
  'text': "تست",
  'from': "", 
  'fromSupportOne': "", 
  'fromSupportTwo': ""
}

url = 'https://rest.payamak-panel.com/api/SmartSMS/Send'

headers = {
  'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}

requests.packages.urllib3.disable_warnings()
session = requests.Session()
session.verify = False

response = session.post(url, data=data, headers=headers)

print(response.text)
//نیاز به نصب پکیج zeep
from zeep import Client

client = Client("https://api.payamak-panel.com/post/Smartsms.asmx?wsdl")

data = {
  "username": "",
  "password": "",
  "to": "",
  "from": "",
  "text": "",
  "fromSupportOne": "",
  "fromSupportTwo": ""
}

result = client.service.SendSmartSMS(**data)

print(result)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendSmartSMSResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendSmartSMSResult>string</SendSmartSMSResult>
  </SendSmartSMSResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>