ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ویرایش پترن درج شده

آخرین به روز رسانی: 18 دی 1402

آدرس وب سرویس

متد SharedServiceBodyEdit

از این متن جهت ویرایش متن الگو یا پترن استفاده می‌شود. اگر قبلاً پترنی را درج نکرده‌اید، برای آشنایی نحوه درج پترن مقاله ارسال پیامک بر اساس پترن را مطالعه فرمائید.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری شما در سامانه
password String کلمه عبور شما در سامانه
bodyId Int کد پترن یا الگوی مورد نظر شما جهت ویرایش در سامانه
body String متن الگوی جدید به همراه متغیرها

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int -2 : این کد متن مربوط به کاربری شما نمی‌باشد.

-1 : کد متن صحیح نمی‌باشد و یا وضعیت متن برابر با "نیاز به ویرایش" نمی‌باشد.

0 : نام کاربری و یا رمز عبور اشتباه است.

1 : ویرایش با موفقیت انجام شد و منتظر تائید مدیر سامانه می‌باشد.

URL ویرایش پترن مورد نظر با استفاده از متد SharedServiceBodyEdit :

http://api.payamak-panel.com/post/SharedService.asmx/SharedServiceBodyEdit?username=&password=&bodyId=&body=

SharedServiceBodyEdit
//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$client = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/SharedService.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
	"username" => "username",
	"password" => "password",
	"bodyId" => 12345,
	"body" => "کد تأیید {0} می‌باشد. melipayamak.com"
);
$edit_result = $client->SharedServiceBodyEdit($data)->SharedServiceBodyEditResult;
echo $edit_result;
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SharedServiceBodyEditResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SharedServiceBodyEditResult>int</SharedServiceBodyEditResult>
    </SharedServiceBodyEditResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>