ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

فراموشی رمزعبور

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

آدرس وب سرویس

متد ForgotPassword

از این متد جهت فراموشی رمزعبور استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
MobileNumberStringشماره موبایل نماینده
EmailAddressStringآدرس ایمیل نماینده
TargetUsernameStringنام کاربری کاربر موردنظر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۱ : رمزعبور به شماره موبایل نماینده با موفقیت ارسال شد
-۱: نام کاربری یا رمزعبور نماینده صحیح نمی‌باشد
ForgotPassword
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->forgotPassword($mobileNumber,$emailAddress,$targetUsername);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.forgotPassword(mobileNumber,emailAddress,targetUsername);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ForgotPassword(mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.ForgotPassword(username, password, mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.ForgotPassword(username, password, mobileNumber, emailAddress, targetUsername)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.ForgotPassword(number: mobileNumber, email: emailAddress, user: targetUsername)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient ForgotPassword:mobileNumber email:emailAddress user:targetUsername];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.forgot_password(mobile_number,email_address,target_username)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ForgotPassword(mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.forgot_password(mobile_number,email_address,target_username)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->ForgotPassword($mobileNumber, $emailAddress, $targetUsername);
local username = "username";
local password = "password";
ForgotPassword(username, password, mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
username := "username";
password := "password";
ForgotPassword(username, password, mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.ForgotPassword(mobileNumber, emailAddress, targetUsername)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ForgotPasswordResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ForgotPasswordResult>int</ForgotPasswordResult>
  </ForgotPasswordResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>