ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

فراموشی رمزعبور

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

آدرس وب سرویس

متد ForgotPassword

از این متد جهت فراموشی رمزعبور استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
MobileNumber String شماره موبایل نماینده
EmailAddress String آدرس ایمیل نماینده
TargetUsername String نام کاربری کاربر موردنظر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۱ : رمزعبور به شماره موبایل نماینده با موفقیت ارسال شد
-۱: نام کاربری یا رمزعبور نماینده صحیح نمی‌باشد
ForgotPassword
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->forgotPassword($mobileNumber,$emailAddress,$targetUsername);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.forgotPassword(mobileNumber,emailAddress,targetUsername);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ForgotPassword(mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.ForgotPassword(username, password, mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.ForgotPassword(username, password, mobileNumber, emailAddress, targetUsername)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.ForgotPassword(number: mobileNumber, email: emailAddress, user: targetUsername)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient ForgotPassword:mobileNumber email:emailAddress user:targetUsername];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.forgot_password(mobile_number,email_address,target_username)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ForgotPassword(mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.forgot_password(mobile_number,email_address,target_username)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->ForgotPassword($mobileNumber, $emailAddress, $targetUsername);
local username = "username";
local password = "password";
ForgotPassword(username, password, mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
username := "username";
password := "password";
ForgotPassword(username, password, mobileNumber, emailAddress, targetUsername);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.ForgotPassword(mobileNumber, emailAddress, targetUsername)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ForgotPasswordResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ForgotPasswordResult>int</ForgotPasswordResult>
  </ForgotPasswordResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>