ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

درج پترن (الگو)

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

آدرس وب سرویس

متد SharedServiceBodyAdd

از این متن جهت درج متن الگو یا پترن استفاده می‌شود. برای آشنایی نحوه درج پترن مقاله ارسال پیامک بر اساس پترن را مطالعه فرمایید.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری شما در سامانه
passwordStringکلمه عبور شما در سامانه
titleStringعنوان پترن یا الگوی مورد نظر
bodyStringمتن الگو به همراه متغیرها
blackListIdIntاین مقدار را برابر با 1 قرار دهید

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueIntBodyId : یک عدد 5 رقمی که شناسه مربوط به پترن درج شده می‌باشد.

-2 : شناسه لیست سیاه ویژه اشتباه است.

0 : نام کاربری و یا رمز عبور اشتباه است.

URL درج لیست ویژه سیاه با استفاده از متد SharedServiceBodyAdd :

https://api.payamak-panel.com/post/SharedService.asmx/SharedServiceBodyAdd?username="username"&password="password"&title="test"&body="code: {0} melipayamak.com"&blackListId=1

SharedServiceBodyAdd
//نمونه کدهای Github
$username = "username";
$password ="password";
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$black_list = $api->SharedService();
$title= "تست";
$body="کد تأیید {0} می‌باشد. melipayamak.com";
$blackListId=1;
$result=$black_list->sharedServiceBodyAdd($title);
echo $result;

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$client = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/SharedService.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
	"username" => "username",
	"password" => "password",
	"title" => "تست",
	"body" => "کد تأیید {0} می‌باشد. melipayamak.com",
	"blackListId" =>1
);
$bodyId = $client->SharedServiceBodyAdd($data)->SharedServiceBodyAddResult;
echo $bodyId;