ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

درج پترن (الگو)

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

متد SharedServiceBodyAdd

از این متن جهت درج متن الگو یا پترن استفاده می‌شود. برای آشنایی نحوه درج پترن مقاله ارسال پیامک بر اساس پترن را مطالعه فرمایید.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری شما در سامانه
password String کلمه عبور شما در سامانه
title String عنوان پترن یا الگوی مورد نظر
body String متن الگو به همراه متغیرها
blackListId Int این مقدار را برابر با 1 قرار دهید

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int BodyId : یک عدد 5 یا 6 رقمی که شناسه مربوط به پترن درج شده می‌باشد.

-2 : شناسه لیست سیاه ویژه اشتباه است.

0 : نام کاربری و یا رمز عبور اشتباه است.

URL درج پترن و الگو با استفاده از متد SharedServiceBodyAdd :

api.payamak-panel.com/post/SharedService.asmx/SharedServiceBodyAdd?username="username"&password="password"&title=""&body=""&blackListId=""

SharedServiceBodyAdd
//نمونه کدهای Github
$username = "username";
$password ="password";
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$black_list = $api->SharedService();
$title= "";
$body="";
$blackListId=;
$result=$black_list->sharedServiceBodyAdd($title);


//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
$client = new SoapClient("https://api.payamak-panel.com/post/SharedService.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
	"username" => "",
	"password" => "",
	"title" => "",
	"body" => "",
	"blackListId" =>
);
$result = $client->SharedServiceBodyAdd($data)->SharedServiceBodyAddResult;
 
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SharedServiceBodyAddResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <SharedServiceBodyAddResult>int</SharedServiceBodyAddResult>
    </SharedServiceBodyAddResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>