ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ثبت فیش واریزی (متد دوم)

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد AddPayment2

از این متد جهت ثبت فیش واریزی (فقط با نام کاربری نماینده و کلمه عبور نماینده و نام کاربریِ کاربر) استفاده می‌شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
passwordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
targetUsernameStringنام کاربریِ کاربر مورد نظر جهت تخصیص اعتبار
bankIdIntکد بانک
nameStringنام کاربر شما
familyStringنام خانوادگی کاربر شما
bankNameStringنام بانک
codeStringشماره پیگیری فیش واریزی
amountDoubleمقدار (مبلغ) شارژ بر حسب ریال
cardNumberStringچهار رقم آخر کارت بانکی کاربر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است.
۱ : فیش واریزی با موفقیت ثبت گردید.
۲ : فیش تکراری ثبت شده است.
۳ : کد بانک صحیح نمی‌باشد.
۴ : نام کاربریِ کاربرِ مورد نظر در زیرمجموعه شما قرار ندارد.