ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ثبت فیش واریزی (متد دوم)

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد AddPayment2

از این متد جهت ثبت فیش واریزی (فقط با نام کاربری نماینده و کلمه عبور نماینده و نام کاربریِ کاربر) استفاده می‌شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
targetUsername String نام کاربریِ کاربر مورد نظر جهت تخصیص اعتبار
bankId Int کد بانک
name String نام کاربر شما
family String نام خانوادگی کاربر شما
bankName String نام بانک
code String شماره پیگیری فیش واریزی
amount Double مقدار (مبلغ) شارژ بر حسب ریال
cardNumber String چهار رقم آخر کارت بانکی کاربر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است.
۱ : فیش واریزی با موفقیت ثبت گردید.
۲ : فیش تکراری ثبت شده است.
۳ : کد بانک صحیح نمی‌باشد.
۴ : نام کاربریِ کاربرِ مورد نظر در زیرمجموعه شما قرار ندارد.