ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن ارسال زماندار

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد AddSchedule

این متد جهت ارسال زماندار استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To String شماره موردنظر جهت ارسال
From String شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال ۱۰۰۰۱۲۳
Text String متن موردنظر جهت ارسال
IsFlash Bool نحوه ارسال بصورت فلش یا معمولی را تعیین می‌کند (true=تأیید ارسال فلش و false=ارسال معمولی)
ScheduleDateTime DateTime زمان ارسال هر پیامک را مشخص می‌کند
Period Schedule.periodType تنظیم دفعات ارسال

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int کد بسته
۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد
۱ : ارسال با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد
۶ : سامانه درحال بروز رسانی می باشد
۷ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد
۸ : عدم رسیدن به حداقل ارسال
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد
۱۰: کاربر مسدود شده است
AddSchedule
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->sendSchedule($to,$from,$text,$isflash,$scheduleDateTime,$period);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendSchedule(to,from,text,isflash,scheduleDateTime,period);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddSchedule(to, from, text, isflash, scheduleDateTime, period);
const string username = "username";
const string password = "password";
ScheduleSoapClient soapClient = new ScheduleSoapClient();
soapClient.AddSchedule(username, password, to, from, text, isflash, scheduleDateTime, period);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ScheduleSoapClient()
soapClient.AddSchedule(username, password, toNum, from, text, isflash, scheduleDateTime, period)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddSchedule(to: to, from: from, msg: text, isFlash: isflash, sdt: scheduleDateTime, prd: period)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddSchedule:to from:from msg:text isFlash:isflash sdt:scheduleDateTime prd:period];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_schedule(to,from,text,is_flash,schedule_dateTime,period)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddSchedule(to, from, text, isflash, scheduleDateTime, period);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_schedule(to,from,text,is_flash,schedule_dateTime,period)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddSchedule($to, $from, $text, $isflash, $scheduleDateTime, $period);
local username = "username";
local password = "password";
AddSchedule(username, password, to, from, text, isflash, scheduleDateTime, period);
username := "username";
password := "password";
AddSchedule(username, password, to, from, text, isflash, scheduleDateTime, period);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddSchedule(to, from, text, isflash, scheduleDateTime, period)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddScheduleResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddScheduleResult>int</AddScheduleResult>
  </AddScheduleResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>