ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن ارسال متناظر زماندار

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد AddMultipleSchedule

این متد جهت ارسال متناظر زماندار استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To String[] آرایه‌ای از شماره‌های موردنظر جهت ارسال (شماره‌های دریافت کننده پیامک)
From String شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال ۱۰۰۰۱۲۳
Text String[] آرایه‌ای از متون موردنظر جهت ارسال (این متون به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره‌های دریافت کننده ارسال می‌شوند)
IsFlash Bool نحوه ارسال بصورت فلش یا معمولی را تعیین می‌کند (true=تأیید ارسال فلش و false=ارسال معمولی)
ScheduleDateTime DateTime[] زمان ارسال هر پیامک را به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره‌های دریافت کننده مشخص می‌کند
Period Schedule.periodType تنظیم دفعات ارسال

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد
۱ : ارسال با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد
۶ : سامانه درحال بروز رسانی می باشد
۷ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد
۸ : عدم رسیدن به حداقل ارسال
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکانپذیر نمی باشد
۱۰: کاربر مسدود شده است
AddMultipleSchedule
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->sendMultipleSchedule($to,$from,$text,$isflash,$scheduleDateTime,$period);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendMultipleSchedule(to,from,text,isflash,scheduleDateTime,period);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddMultipleSchedule(to[], from, text[], isflash, scheduleDateTime[], period);
const string username = "username";
const string password = "password";
ScheduleSoapClient soapClient = new ScheduleSoapClient();
soapClient.AddMultipleSchedule(username, password, to[], from, text[], isflash, scheduleDateTime[], period);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ScheduleSoapClient()
soapClient.AddMultipleSchedule(username, password, toNums[], from, text[], isflash, scheduleDateTime[], period)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddMultipleSchedule(array: [to1, to2], from: from, arrayOfMsg: [msg1, msg2], isFlash: isflash, arrayOfSt: [sche1, sche2], prd: period)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddMultipleSchedule:arrayOfTo from:from arrayOfMsg:msgs isFlash:isflash arrayOfSt:stArray period:period];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_multiple_schedule(to,from,text,is_flash,schedule_dateTime,period)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddMultipleSchedule(to[], from, text[], isflash, scheduleDateTime[], period);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_multiple_schedule(to,from,text,is_flash,schedule_dateTime,period)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddMultipleSchedule(@to, $from, @text, $isflash, @scheduleDateTime, $period);
local username = "username";
local password = "password";
AddMultipleSchedule(username, password, to, from, text, isflash, scheduleDateTime, period);
username := "username";
password := "password";
AddMultipleSchedule(username, password, to []string, from, text []string, isflash, scheduleDateTime []string, period);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddMultipleSchedule(arrayOf(to), from, arrayOf(text), isflash, arrayOf(scheduleDateTime), period)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddMultipleScheduleResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddMultipleScheduleResult>
    <int>int</int>
    <int>int</int>
   </AddMultipleScheduleResult>
  </AddMultipleScheduleResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>