ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن کاربر جدید

آخرین به روز رسانی: 9 بهمن 1402

متد AddContact

از این متد جهت اضافه کردن کاربر جدید در دفترچه تلفن استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
groupIds String Id مربوط به گروهی که کاربر قرار است در آن گروه ثبت نام شود.
(این کد در بخش گروه‌های دفترچه تلفن، قبل از عنوان گروه درج گردیده است)
firstname String نام
lastname String نام خانوادگی
nickname String نام مستعار
corporation String نام شرکت
mobilenumber String شماره موبایل
phone String تلفن ثابت
fax String شماره فکس
birthdate DateTime تاریخ تولد
email String آدرس ایمیل
gender Byte جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مونث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
province Int کد استان (کدها در وب سرویس Users موجود می‌باشند)
city Int کد شهر (کدها در وب سرویس Users موجود می‌باشند)
address String آدرس
postalCode String کد پستی
additionaldate DateTime تاریخ مناسبت اضافی (برای خالی رها کردن از MaxValue استفاده شود)
additionaltext String متن اضافی
descriptions String شرح

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : عدم ثبت اطلاعات کاربر
۱ : ثبت اطلاعات کاربر و درج در دفترچه تلفن
AddContact
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->add($options);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.add(options);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddContact(options);
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.AddContact(username, password, options);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.AddContact(username, password, options)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddContact(options)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddContact:options];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.add(options)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddContact(options);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.add(options)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddContact(options);
local username = "username";
local password = "password";
AddContact(username, password, options);
username := "username";
password := "password";
AddContact(username, password, options);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddContact(options)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddContactResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddContactResult>int</AddContactResult>
  </AddContactResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>