ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن کاربر جدید

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد AddContact

از این متد جهت اضافه کردن کاربر جدید در دفترچه تلفن استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
GroupIdsStringId مربوط به گروهی که کاربر قرار است در آن گروه ثبت نام شود.
(این کد در بخش گروه‌های دفترچه تلفن، قبل از عنوان گروه درج گردیده است)
FirstNameStringنام
LastNameStringنام خانوادگی
NickNameStringنام مستعار
CorporationStringنام شرکت
MobileNumberStringشماره موبایل
PhoneStringتلفن ثابت
FaxStringشماره فکس
BirthDateDateTimeتاریخ تولد
EmailStringآدرس ایمیل
GenderByteجنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مونث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
ProvinceIntکد استان (کدها در وب سرویس Users موجود می‌باشند)
CityIntکد شهر (کدها در وب سرویس Users موجود می‌باشند)
AddressStringآدرس
PostalCodeStringکد پستی
AdditionalDateDateTimeتاریخ مناسبت اضافی (برای خالی رها کردن از MaxValue استفاده شود)
AdditionalTextStringمتن اضافی
DescriptionsStringشرح

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : عدم ثبت اطلاعات کاربر
۱ : ثبت اطلاعات کاربر و درج در دفترچه تلفن
AddContact
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->add($options);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.add(options);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddContact(options);
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.AddContact(username, password, options);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.AddContact(username, password, options)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddContact(options)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddContact:options];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.add(options)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddContact(options);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.add(options)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddContact(options);
local username = "username";
local password = "password";
AddContact(username, password, options);
username := "username";
password := "password";
AddContact(username, password, options);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddContact(options)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddContactResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddContactResult>int</AddContactResult>
  </AddContactResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>