ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت گزارش کامل ارسالات

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد GetBulkReceptions

از این متد برای دریافت گزارش گیری کامل ارسالهای AddBulk استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
BulkId Int خروجی متد AddBulk
RowFrom Int در صورتیکه گیرندگان شما بیشتر از ۱۰۰ نیست FromRows را ۰ وارد کنید در غیر این صورت از این ورودی می‌توانید جهت صفحه بندی و واکشی اطلاعات استفاده نمایید

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue List<> مشاهده گزارش کامل ارسال (شماره گیرنده، وضعیت ارسال و زمان ارسال، recId)
۰ : ارسال شده به مخابرات
۱ : رسیده به گوشی
۲ : نرسیده به گوشی
۳ : خطای مخابراتی
۵ : خطای نامشخص
۸ : رسیده به مخابرات
۱۶:نرسیده به مخابرات
۱۰۰: نامشخص
GetBulkReceptions
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->getBulkReceptions($bulkId,$fromRows);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.getBulkReceptions(bulkId,fromRows);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkReceptions(bulkId, fromRows);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetBulkReceptions(username, password, bulkId, fromRows);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetBulkReceptions(username, password, bulkId, fromRows)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetBulkReceptions(id: bulkId, fromRows: fromRows)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetBulkReceptions:bulkId fromRows:fromRows];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get_bulk_receptions(bulk_id,from_rows)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkReceptions(bulkId, fromRows);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get_bulk_receptions(bulk_id,from_rows)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetBulkReceptions($bulkId, $fromRows);
local username = "username";
local password = "password";
GetBulkReceptions(username, password, bulkId, fromRows);
username := "username";
password := "password";
GetBulkReceptions(username, password, bulkId, fromRows);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetBulkReceptions(bulkId, fromRows)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetBulkReceptionsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetBulkReceptionsResult>
    <BulkReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <OpID>string</OpID>
     <BulkID>string</BulkID>
     <RecID>string</RecID>
    </BulkReceptions>
    <BulkReceptions>
     <RecNumber>string</RecNumber>
     <SendDate>string</SendDate>
     <RecStatus>string</RecStatus>
     <DeliveryStatus>string</DeliveryStatus>
     <OpID>string</OpID>
     <BulkID>string</BulkID>
     <RecID>string</RecID>
    </BulkReceptions>
   </GetBulkReceptionsResult>
  </GetBulkReceptionsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>