ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

حذف پیام دریافتی

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

آدرس وب سرویس

متد RemoveMessages

از این متد برای حذف پیامهای دریافتی، ارسالی و حتی پیام‌های حذف شده در پنل استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری مربوط به حساب کاربر
passwordStringکلمه عبور مربوط به حساب کاربر
locationStringSent : پیام‌های ارسالی
Received : پیام‌های دریافتی
Removed : پیام‌های حذف شده
پیام‌های ارسالی و دریافتی پس از حذف
به بخش حذف شده منتقل می‌شود.
msgIdsStringکد پیامک(های) انتخابی برای حذف

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۱: پیام مورنظر حذف گردید
۰: نام کاربری یا رمزعبور صحیح نیست
RemoveMessages
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->remove($msgIds);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled","0");
$sms =new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Receive.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
  "username" => 'username',
  "password" => 'password',
  "location" =>"Sent",
  "msgIds" => "939535539,939529655,938451314,938124375,935406456"
);
$result = $sms->RemoveMessages($data)->RemoveMessagesResult;
var_dump($result);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.remove(msgIds);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds);
const string username = "username";
const string password = "password";
ReceiveSoapClient soapClient = new ReceiveSoapClient();
soapClient.RemoveMessages2(username, password, location, msgIds);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.RemoveMessages(username, password, location, msgIds)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.RemoveMessages(loc: location, msgIds: msgIds)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient RemoveMessages:location arrayOfMsgId:msgIds];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove(msgIds)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove(msgIds)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->RemoveMessages($location, $msgIds);
local username = "username";
local password = "password";
RemoveMessages(username, password, location, msgIds);
username := "username";
password := "password";
RemoveMessages(username, password, location, msgIds);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <RemoveMessagesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <RemoveMessagesResult>int</RemoveMessagesResult>
  </RemoveMessagesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>