ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال متناظر (چند پیام به چند مخاطب)

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد SendMultipleSMS

این متد برای چندین ارسال همزمان چند پیامک با متون مختلف به چند شماره استفاده می‌شود (ارسال متناظر)

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
To String[] آرایه‌ای از شماره‌های موردنظر جهت ارسال (شماره‌های دریافت کننده پیامک)
From String شماره خط اختصاصی جهت ارسال، به عنوان مثال ۱۰۰۰۱۲۳
Text String[] آرایه‌ای از متون موردنظر جهت ارسال (این متون به ترتیب برای آرایه مربوط به شماره‌های دریافت کننده ارسال می‌شوند)
IsFlash Bool نحوه ارسال به صورت فلش یا معمولی را تعیین می‌کند. (true = تأیید ارسال فلش و false = ارسال معمولی)
Udh String برای ارسال روی پورت خاص استفاده می‌شود. در غیر این صورت آنرا خالی رها کنید

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
۱ : ارسال با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی‌باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی‌باشد
۶ : سامانه درحال به روزرسانی می‌باشد
۷ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می‌باشد
۸ : عدم رسیدن به حداقل ارسال
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی‌باشد
۱۰:کاربر مسدود شده است
SendMultipleSMS
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->sendMultipleSms($to,$from,$text,$isflash,$udh);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.sendMultipleSms(to,from,text,isflash,udh);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendMultipleSMS(to[], from, text[], isflash, udh, recId[], status);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.SendMultipleSMS(username, password, to[], from, text[], isflash, udh, recId[], status);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.SendMultipleSMS(username, password, toNums[], from, text[], isflash, udh, recId[], status)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendMultipleSMS(array: [to1, to2], from: from, arrayOfMsg: [msg1, msg2], isFlash: isflash, uhd: udh, arrayOfRecIds: [id1, id2], status: status)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendMultipleSMS:arrayOfTo from:from arrayOfMsg:Messages isFlash:isflash uhd:udh arrayOfRecIds:Ids status:status];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.send_multiple_sms(to,from,text,is_flash,udh)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendMultipleSMS(to[], from, text[], isflash, udh, recId[], status);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.send_multiple_sms(to,from,text,is_flash,udh)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendMultipleSMS(@to, $from, @text, $isflash, $udh, @recId, $status);
local username = "username";
local password = "password";
SendMultipleSMS(username, password, to, from, text, isflash, udh, recId, status);
username := "username";
password := "password";
SendMultipleSMS(username, password, to []string, from, text, isflash, udh, recId []string, status);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendMultipleSMS(arrayOf(to), from, arrayOf(text), isflash, udh, arrayOf(recId), status)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendMultipleSMSResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendMultipleSMSResult>
    <int>int</int>
    <int>int</int>
   </SendMultipleSMSResult>
   <recId>
    <long>long</long>
    <long>long</long>
   </recId>
   <status>base64Binary</status>
  </SendMultipleSMSResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>