ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

بررسی پیامکهای دریافتی (محدوده زمانی)

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد GetMessagesByDate

از این متد جهت بررسی پیامکهای دریافتی براساس تاریخ استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
passwordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
locationIntمشخص کننده نوع پیامک است. اگر ۱ باشد پیامکهای دریافتی، اگر ۲ باشد پیامکهای ارسالی را مشخص می‌کند و اگر -۱ تنظیم شود کلیه پیامکها درخواست می‌شوند
fromStringشماره فرستنده (مثلا ۱۰۰۰۱۲۳) در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیامهای کلیه شماره ها دریافت می‌شود
indexIntاندیس مربوط به ردیف پیامهای دریافتی (مثلا از ردیف ۱)
countIntتعداد رکوردهای درخواستی
dateFromDateTimeاز تاریخ
dateToDateTimeتا تاریخ

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueList of ClassMessagesBL[]
GetMessagesByDate
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getMessagesByDate($location,$index,$count,$from,$dateFrom,$dateTo);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled","0");
$sms =new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Receive.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$dateFrom =date("2018-12-06");
$dateTo =date("2020-12-06");
$data = array(
  "username" =>'username',
  "password" =>'password',
  "location" => 2,
  "from" => "",
  "index" => 0,
  "count" => 100,
  "dateFrom" => $dateFrom,
  "dateTo" => $dateTo
);
$result = $sms->GetMessagesByDate($data)->GetMessagesByDateResult;
foreach ($result as $res){
  foreach ($res as $value){
    echo "Message ID : ".$value->MsgID."\n";
    echo "Message Body : ".$value->Body."\n";
    echo "Send Date : ".$value->SendDate."\n";
    echo "Receiver : ".$value->Receiver;
  }
}
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getMessagesByDate(location,index,count,from,dateFrom,dateTo);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesByDate(location, from, index, count, dateFrom, dateTo);
const string username = "username";
const string password = "password";
ReceiveSoapClient soapClient = new ReceiveSoapClient();
soapClient.GetMessagesByDate(username, password, location, from, index, count, dateFrom, dateTo);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.GetMessagesByDate(username, password, location, from, index, count, dateFrom, dateTo)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetMessagesByDate(loc: location, from: from, indx: index, cnt: count, dfrom: dateFrom, dto: dateTo)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetMessagesByDate:location from:from index:index count:count dateFrom:dFrom dateTo:dTo];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_by_date(location,index,count,from,date_from,date_to)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetMessagesByDate(location, from, index, count, dateFrom, dateTo);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_messages_by_date(location,index,count,from,date_from,date_to)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetMessagesByDate($location, $from, $index, $count, $dateFrom, $dateTo);
local username = "username";
local password = "password";
GetMessagesByDate(username, password, location, from, index, count, dateFrom, dateTo);
username := "username";
password := "password";
GetMessagesByDate(username, password, location, from, index, count, dateFrom, dateTo);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetMessagesByDate(location, from, index, count, dateFrom, dateTo)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetMessagesByDateResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetMessagesByDateResult>
    <MessagesBL>
     <MsgID>long</MsgID>
     <UserID>int</UserID>
     <LinkID>int</LinkID>
     <NumberID>int</NumberID>
     <Tariff>double</Tariff>
     <MsgType>unsignedByte</MsgType>
     <Body>string</Body>
     <Udh>string</Udh>
     <SendDate>dateTime</SendDate>
     <Sender>string</Sender>
     <Receiver>string</Receiver>
     <FirstLocation>int</FirstLocation>
     <CurrentLocation>int</CurrentLocation>
     <Parts>int</Parts>
     <IsFlash>boolean</IsFlash>
     <IsRead>boolean</IsRead>
     <IsUnicode>boolean</IsUnicode>
     <Credit>double</Credit>
     <Module>int</Module>
     <RecCount>int</RecCount>
     <RecFailed>int</RecFailed>
     <RecSuccess>int</RecSuccess>
     <IsMoneyBack>boolean</IsMoneyBack>
     <UserStepedMaster>int</UserStepedMaster>
     <UserMaster>int</UserMaster>
     <MoneyBackCount>int</MoneyBackCount>
     <MoneyBackLevel>int</MoneyBackLevel>
     <AutoSpeechText>boolean</AutoSpeechText>
    </MessagesBL>
    <MessagesBL>
     <MsgID>long</MsgID>
     <UserID>int</UserID>
     <LinkID>int</LinkID>
     <NumberID>int</NumberID>
     <Tariff>double</Tariff>
     <MsgType>unsignedByte</MsgType>
     <Body>string</Body>
     <Udh>string</Udh>
     <SendDate>dateTime</SendDate>
     <Sender>string</Sender>
     <Receiver>string</Receiver>
     <FirstLocation>int</FirstLocation>
     <CurrentLocation>int</CurrentLocation>
     <Parts>int</Parts>
     <IsFlash>boolean</IsFlash>
     <IsRead>boolean</IsRead>
     <IsUnicode>boolean</IsUnicode>
     <Credit>double</Credit>
     <Module>int</Module>
     <RecCount>int</RecCount>
     <RecFailed>int</RecFailed>
     <RecSuccess>int</RecSuccess>
     <IsMoneyBack>boolean</IsMoneyBack>
     <UserStepedMaster>int</UserStepedMaster>
     <UserMaster>int</UserMaster>
     <MoneyBackCount>int</MoneyBackCount>
     <MoneyBackLevel>int</MoneyBackLevel>
     <AutoSpeechText>boolean</AutoSpeechText>
    </MessagesBL>
   </GetMessagesByDateResult>
  </GetMessagesByDateResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>