ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ثبت تیکت

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد AddTicket

از این متد جهت ثبت درخواست پشتیبانی مکتوب (تیکت) استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Title String عنوان تیکت
Content String محتوای تیکت
AlertWithSMS Bool جهت تمایل به اطلاع رسانی پاسخ تیکت از طریق پیامک مقدار true و در غیر این صورت مقدار false درنظر گرفته شود.

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است
یک عدد : این عدد آی دی مربوط به تیکت موردنظر می‌باشد
AddTicket
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->add($title,$content,$aletWithSms);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.add(title,content,aletWithSms);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddTicket(title, content, aletWithSms);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.AddTicket(username, password, title, content, aletWithSms);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.AddTicket(username, password, title, content, aletWithSms)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddTicket(title: title, content: content, alert: aletWithSms)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddTicket:title content:content alert:aletWithSms];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.add(title,content,alert_with_sms)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddTicket(title, content, aletWithSms);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.add(title,content,alert_with_sms)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddTicket($title, $content, $aletWithSms);
local username = "username";
local password = "password";
AddTicket(username, password, title, content, aletWithSms);
username := "username";
password := "password";
AddTicket(username, password, title, content, aletWithSms);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddTicket(title, content, aletWithSms)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddTicketResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddTicketResult>int</AddTicketResult>
  </AddTicketResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>