ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعرفه پایه کاربر

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

آدرس وب سرویس

متد GetUserBasePrice

از این متد جهت دریافت تعرفه پایه کاربر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUsernameStringنام کاربری موردنظر جهت دریافت تعرفه پایه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt-۱ : در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد
یک عدد : این عدد میزان اعتبار فعلی کاربر براساس واحد ریال می‌باشد
GetUserBasePrice
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getBasePrice($targetUsername);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getBasePrice(targetUsername);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserBasePrice(targetUsername);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetUserBasePrice(username, password, targetUsername);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetUserBasePrice(username, password, targetUsername)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetUserBasePrice(user: targetUsername)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUserBasePrice:targetUsername];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_base_price(target_username)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserBasePrice(targetUsername);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_base_price(target_username)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetUserBasePrice($targetUsername);
local username = "username";
local password = "password";
GetUserBasePrice(username, password, targetUsername);
username := "username";
password := "password";
GetUserBasePrice(username, password, targetUsername);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetUserBasePrice(targetUsername)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetUserBasePriceResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetUserBasePriceResult>double</GetUserBasePriceResult>
  </GetUserBasePriceResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>