ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت مشخصات کاربر

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetUserDetails

از این متد جهت دریافت مشخصات کاربر موردنظر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUsername String نام کاربری موردنظر جهت دریافت اطلاعات کاربر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue GridList[] خروجی این متد یک کلاس به نام UserGridList است
GetUserDetails
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getDetails($targetUsername);

const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getDetails(targetUsername);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserDetails(targetUsername);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetUserDetails(username, password, targetUsername);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetUserDetails(username, password, targetUsername)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetUserDetails(user: targetUsername)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUserDetails:targetUsername];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_details(target_username)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserDetails(targetUsername);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_details(target_username)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetUserDetails($targetUsername);
local username = "username";
local password = "password";
GetUserDetails(username, password, targetUsername);
username := "username";
password := "password";
GetUserDetails(username, password, targetUsername);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetUserDetails(targetUsername)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetUserDetailsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetUserDetailsResult>
    <UserId>int</UserId>
    <UserName>string</UserName>
    <FirstName>string</FirstName>
    <LastName>string</LastName>
    <Corporation>string</Corporation>
    <Email>string</Email>
    <MobileNumbers>string</MobileNumbers>
    <PhoneNumbers>string</PhoneNumbers>
    <FaxNumbers>string</FaxNumbers>
    <Address>string</Address>
    <Desctiptions>string</Desctiptions>
    <UserStatus>unsignedByte</UserStatus>
    <FixTariff>boolean</FixTariff>
    <MaxTicket>int</MaxTicket>
    <MaxOrderNumber>int</MaxOrderNumber>
    <NationalCode>string</NationalCode>
    <AccessToBranchs>boolean</AccessToBranchs>
    <BulkReport>boolean</BulkReport>
    <EnableDelivery>boolean</EnableDelivery>
    <PostalCode>string</PostalCode>
    <CertificateNumber>string</CertificateNumber>
    <ProvinceName>string</ProvinceName>
    <CityName>string</CityName>
    <ProductId>int</ProductId>
    <CommercialCode>string</CommercialCode>
    <UserOwner>int</UserOwner>
    <IsLegal>boolean</IsLegal>
    <userType>int</userType>
    <TariffID>int</TariffID>
   </GetUserDetailsResult>
  </GetUserDetailsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>