ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت مشخصات کاربر

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

متد GetUserDetails

از این متد جهت دریافت مشخصات کاربر موردنظر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUsernameStringنام کاربری موردنظر جهت دریافت اطلاعات کاربر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueGridList[]خروجی این متد یک کلاس به نام UserGridList است
GetUserDetails
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getDetails($targetUsername);

const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getDetails(targetUsername);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserDetails(targetUsername);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetUserDetails(username, password, targetUsername);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetUserDetails(username, password, targetUsername)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetUserDetails(user: targetUsername)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUserDetails:targetUsername];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_details(target_username)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserDetails(targetUsername);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_details(target_username)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetUserDetails($targetUsername);
local username = "username";
local password = "password";
GetUserDetails(username, password, targetUsername);
username := "username";
password := "password";
GetUserDetails(username, password, targetUsername);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetUserDetails(targetUsername)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetUserDetailsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetUserDetailsResult>
    <UserId>int</UserId>
    <UserName>string</UserName>
    <FirstName>string</FirstName>
    <LastName>string</LastName>
    <Corporation>string</Corporation>
    <Email>string</Email>
    <MobileNumbers>string</MobileNumbers>
    <PhoneNumbers>string</PhoneNumbers>
    <FaxNumbers>string</FaxNumbers>
    <Address>string</Address>
    <Desctiptions>string</Desctiptions>
    <UserStatus>unsignedByte</UserStatus>
    <FixTariff>boolean</FixTariff>
    <MaxTicket>int</MaxTicket>
    <MaxOrderNumber>int</MaxOrderNumber>
    <NationalCode>string</NationalCode>
    <AccessToBranchs>boolean</AccessToBranchs>
    <BulkReport>boolean</BulkReport>
    <EnableDelivery>boolean</EnableDelivery>
    <PostalCode>string</PostalCode>
    <CertificateNumber>string</CertificateNumber>
    <ProvinceName>string</ProvinceName>
    <CityName>string</CityName>
    <ProductId>int</ProductId>
    <CommercialCode>string</CommercialCode>
    <UserOwner>int</UserOwner>
    <IsLegal>boolean</IsLegal>
    <userType>int</userType>
    <TariffID>int</TariffID>
   </GetUserDetailsResult>
  </GetUserDetailsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
تخفیف 70 درصدی
1000 پیامک هدیه
تخفیف 30 درصدی
دوره بازاریابی پیامکی
تخفیف 20 درصدی
کتابچه بازاریابی پیامکی
تا 70% تخفیف در جشنواره نوروزی ملی پیامک!

برای دریافت عیدی از ملی پیامک، ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید! 

شرایط شرکت در جشنواره:

 • با هر ایمیل فقط یکبار می‌توانید شرکت کنید.
 • درج شماره موبایل الزامی است.