ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت جزییات پیامک Smart

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

متد GetSmartSMSDetails

این متد جهت دریافت وضعیت تحویل یا همان وضعیت دلیوری، ساعت ارسال، RecID یا همان کد ارسال پیامک‌های ارسال شده از اپراتور با وب سرویس Smart بکار می‌رود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری شما در سامانه
password String رمز عبور و یا APIKey شما در سامانه
Id Long کدهای یکتای گیرنده که از متد های ارسال بدست آمده است

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue List of Class MessagesBL[]
getsmartsmsdetails
//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("https://api.payamak-panel.com/post/Smartsms.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
"username"=>"" ,
"password"=>"",
"Id"=>""
);
$result = $sms->GetSmartSMSDetails($data)->GetSmartSMSDetailsResult;
var_dump($result);
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetSmartSMSDetailsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetSmartSMSDetailsResult>
    <ID>long</ID>
    <Sender>int</Sender>
    <Body>string</Body>
    <Receiver>string</Receiver>
    <InsertDate>dateTime</InsertDate>
    <FetchDate>dateTime</FetchDate>
    <Status>unsignedByte</Status>
    <RecID>long</RecID>
    <DeliveryStatus>int</DeliveryStatus>
   </GetSmartSMSDetailsResult>
  </GetSmartSMSDetailsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>