ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

آپلود فایل صوتی

آخرین به روز رسانی: 23 اردیبهشت 1403

متد UploadVoiceFile

متد UploadVoiceFile جهت آپلود فایل صوتی دلخواه شما استفاده می‌شود. دقت نمایید برای آپلود فایل میبایست فایل صوتی mp3 خود را به فرمت Base64 تبدیل بفرمایید.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
title String عنوان فایل ارسالی
Base64StringFile String تبدیل فایل به Base64

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue int 0 : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
-1 : حجم فایل بیش از 5مگابایت می باشد
* در صورت دریافت عدد بزرگتر از 0بدین معناست که فایل شما با موفقیت بارگذاری شده است.
UploadVoiceFile
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->UploadVoiceFile($title, $base64StringFile);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.UploadVoiceFile(title, base64StringFile);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.UploadVoiceFile(title, file);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.UploadVoiceFile(username, password, title, file);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.UploadVoiceFile(title, base64StringFile)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.UploadVoiceFile(title: title, base64StringFile: file)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient UploadVoiceFile:title base64StringFile:base64StringFile];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.upload_voice_file(self, title, base64StringFile)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.UploadVoiceFile(title, base64StringFile);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.upload_voice_file(title, base64StringFile)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->UploadVoiceFile($title, $base64StringFile);
local username = "username";
local password = "password";
UploadVoiceFile(username, password, title, base64StringFile);
username := "username";
password := "password";
UploadVoiceFile(username, password, title, file);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.UploadVoiceFile(title, file)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <UploadVoiceFileResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <UploadVoiceFileResult>int</UploadVoiceFileResult>
  </UploadVoiceFileResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>