ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

آپلود فایل صوتی

آخرین به روز رسانی: 21 تیر 1402

متد UploadVoiceFile

این متد برای آپلود و بارگذاری فایل صوتی در ماژول پیام صوتی می‌باشد.
فقط کافی است فایل صوتی خود با پسوند mp3 را تبدیل به یک رشته کاراکتر به نام base64StringFile نمائید. این رشته کاراکتر با انکود کردن فایل mp3 به روش base64 بدست می‌آید.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری شما در سامانه
password String کلمه عبور شما در سامانه
title String عنوان فایل صوتی شما در سامانه
base64StringFile String فایل صوتی تبدیل شده به base64

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int -1 : حجم فایل بیش از 5 مگابایت است.

0 : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد

در صورت دریافت یک عدد بزرگتر از 0 به‌معنای آپلود موفق در سامانه است که از آن در پارامتر voiceFileId در متد SendBulkVoiceSMS می‌توانید استفاده کنید.

UploadVoiceFile
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->UploadVoiceFile($title, $base64StringFile);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.UploadVoiceFile(title, base64StringFile);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.UploadVoiceFile(title, file);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.UploadVoiceFile(username, password, title, file);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.UploadVoiceFile(title, base64StringFile)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.UploadVoiceFile(title: title, base64StringFile: file)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient UploadVoiceFile:title base64StringFile:base64StringFile];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.upload_voice_file(self, title, base64StringFile)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.UploadVoiceFile(title, base64StringFile);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.upload_voice_file(title, base64StringFile)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->UploadVoiceFile($title, $base64StringFile);
local username = "username";
local password = "password";
UploadVoiceFile(username, password, title, base64StringFile);
username := "username";
password := "password";
UploadVoiceFile(username, password, title, file);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.UploadVoiceFile(title, file)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <UploadVoiceFileResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <UploadVoiceFileResult>int</UploadVoiceFileResult>
  </UploadVoiceFileResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>