ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

آپلود فایل صوتی

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد UploadVoiceFile

توضیحات

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
titleString
base64StringFileString

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueString-۱ : نامشخص
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد
۲ : اعتبار کافی نمی باشد
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد
۶ : سامانه در حال بروزرسانی می باشد
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد
۱۰: کاربر مورد نظر فعال نمی باشد
۱۱: ارسال نشده
۱۲: مدارک کاربر کامل نمی باشد
UploadVoiceFile
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->UploadVoiceFile($title, $base64StringFile);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.UploadVoiceFile(title, base64StringFile);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.UploadVoiceFile(title, file);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.UploadVoiceFile(username, password, title, file);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.UploadVoiceFile(title, base64StringFile)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.UploadVoiceFile(title: title, base64StringFile: file)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient UploadVoiceFile:title base64StringFile:base64StringFile];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.upload_voice_file(self, title, base64StringFile)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.UploadVoiceFile(title, base64StringFile);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.upload_voice_file(title, base64StringFile)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->UploadVoiceFile($title, $base64StringFile);
local username = "username";
local password = "password";
UploadVoiceFile(username, password, title, base64StringFile);
username := "username";
password := "password";
UploadVoiceFile(username, password, title, file);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.UploadVoiceFile(title, file)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <UploadVoiceFileResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <UploadVoiceFileResult>int</UploadVoiceFileResult>
  </UploadVoiceFileResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>