ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعداد ارسال همان روز

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد GetTodaySent

از این متد برای دریافت تعداد کل ارسالهای روز استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int یک عدد : این عدد تعداد ارسالهای روز را نمایش می‌دهد
-۱ : نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است
GetTodaySent
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->getTodaySent();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.getTodaySent();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetTodaySent();
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetTodaySent(username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetTodaySent(username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetTodaySent()
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetTodaySent];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get_today_sent()
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetTodaySent();
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get_today_sent
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetTodaySent();
local username = "username";
local password = "password";
GetTodaySent(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetTodaySent(username, password);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetTodaySent()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetTodaySentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetTodaySentResult>int</GetTodaySentResult>
  </GetTodaySentResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>