ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

تغییر اعتبار کاربر

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
usernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
passwordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
amountDoubleمقدار پیامکی که قرار است به اعتبار کاربر اضافه و یا از اعتبار کاربر کسر شود.
descriptionStringشرح (در تراکنش مالی لحاظ خواهد شد)
targetUsernameStringنام کاربریِ کاربر مورد نظر جهت تخصیص اعتبار
GetTaxBoolلحاظ کردن مالیات بر ارزش افزوده (اگر True باشد، مالیاتی که در قسمت تنظیمات پنل مدیریتی تعین شده، لحاظ می‌شود)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۳- : مبلغ درخواستی برای کسر اعتبار، بیش از موجودی کاربر درخواست می‌باشد.
۲- : موجودی نماینده کافی نمی‌باشد.
-۱ : نام کاربری درخواستی صحیح نمی‌باشد و یا در زیرمجموعه شما قرار ندارد.
۰ : در صورتی که نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد.
۱ : عملیات با موفقیت انجام شد.
ChangeUserCredit
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->changeCredit($amount,$description,$targetUsername,$GetTax);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.changeCredit(amount,description,targetUsername,GetTax);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ChangeUserCredit(amount, description, targetUsername, GetTax);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.ChangeUserCredit(username, password, amount, description, targetUsername, GetTax);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.ChangeUserCredit(username, password, amount, description, targetUsername, GetTax)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.ChangeUserCredit(amount: amount, desc: description, user: targetUsername, gTax: GetTax)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient ChangeUserCredit:amount desc:description user:targetUsername gTax:GetTax];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.change_credit(amount,description,target_username,Get_tax)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ChangeUserCredit(amount, description, targetUsername, GetTax);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.change_credit(amount,description,target_username,Get_tax)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->ChangeUserCredit($amount, $description, $targetUsername, $GetTax);
local username = "username";
local password = "password";
ChangeUserCredit(username, password, amount, description, targetUsername, GetTax);
username := "username";
password := "password";
ChangeUserCredit(username, password, amount, description, targetUsername, GetTax);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.ChangeUserCredit(amount, description, targetUsername, GetTax)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ChangeUserCreditResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ChangeUserCreditResult>int</ChangeUserCreditResult>
  </ChangeUserCreditResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>