ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال پیامک (یک یا چند مخاطب)

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب‌سرویس

non-wsdlhttp://api.payamak-panel.com/post/Send.asmxwsdlhttp://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl

متد SendSimpleSMS

از این متد جهت ارسال پیامک به یک یا چند گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد. محدودیت ۱۰۰ عددی در هر بسته ارسال

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری شما در سامانه
password String کلمه عبور شما در سامانه
from String شماره فرستنده
to String[] آرایه ای از رشته حروف است که هر خانه آرایه شامل یک شماره موبایل می باشد، حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
text String متن پیامک
isflash boolean تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue String[] یک عدد: recId ارسال
۰ : نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد.
۲ : اعتبار کافی نمی باشد.
۳ : محدودیت در ارسال روزانه
۴ : محدودیت در حجم ارسال
۵ : شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
۶ : سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
۷ : متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
۹ : ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
۱۰ : کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.
۱۱ : ارسال نشده
۱۲ : مدارک کاربر کامل نمی باشد.
14: متن حاوی لینک می باشد
۱۵: ارسال به بیش از 1 شماره همراه بدون درج "لغو11" ممکن نیست.

ارسال پیامک از طریق URL :

api.payamak-panel.com/post/Send.asmx/SendSimpleSMS?username=&password=&to=&from=&text=&isflash=

SendSimpleSMS
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$to = '09123456789';
$from = '5000...';
$text = 'تست وب سرویس ملی پیامک';
$isFlash = false;
$smsRest->send($to,$from,$text,$isFlash);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Send.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array("username"=>"" ,
"password"=>"",
"to"=>array(""),
"from"=>"",
"text"=>"",
"isflash"=>false);
$result = $sms->SendSimpleSMS($data)->SendSimpleSMSResult;
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
const to = '09123456789';
const from = '5000...';
const text = 'تست وب سرویس ملی پیامک';
const isflash = false;
sms.send(to,from,text, isflash).then(res=>{
  //RecId or Error Number 
}).catch(err=>{
  //
})
final String username = "username";
final String password = "password";
final String from = "5000...";
final String to = "09123456789";
final String text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
final boolean isFlash = false;
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSimpleSMS(new String[]{to}, from, text, isFlash);
const string username = "username";
const string password = "password";
const string from = "5000...";
const string to = "09123456789";
const string text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
const bool isFlash = false;
SendSoapClient soapClient = new SendSoapClient();
soapClient.SendSimpleSMS(username, password, new string[] { to }, from, text, isFlash);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Const from As String = "5000..."
Const toNum As String = "09123456789"
Const text As String = "تست وب سرویس ملی پیامک"
Const isFlash As Boolean = False
Dim soapClient As New SendSoapClient()
soapClient.SendSimpleSMS(username, password, New String() {toNum}, from, text, isFlash)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
let from: String = "5000..."
var to1: String = "09123456789"
var to2: String = "09123456789"
var text: String = "تست وب سرویس ملی پیامک"
var isFlash: Bool = false
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendSimpleSMS(array: [to1, to2], from: from, msg: text, isFlash: isFlash)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
NSArray *toArray = @[@"9123456789", @"9123456789"];
NSString *from = @"5000...";
NSString *message = @"تست وب سرویس ملی پیامک";
BOOL isFlash = false;
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendSimpleSMS:toArray sender:from msg:message flash:isFalse];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
to = '09123456789'
_from = '5000...'
text = 'تست وب سرویس ملی پیامک'
response = sms.send(to,_from,text)
final String username = "username";
final String password = "password";
final String from = "5000...";
final String to = "09123456789";
final String text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
final boolean isFlash = false;
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendSimpleSMS(new String[]{to}, from, text, isFlash);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
to = '09123456789'
from = '5000...'
text = 'تست وب سرویس ملی پیامک'
response = sms.send(to,from,text)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $from = "5000...";
my @to = ("09123456789", "09123456789" );
my $text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
my $isFlash = false;
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendSimpleSMS(@to, $from, $text, $isFlash);
local username = "username";
local password = "password";
local from = "5000...";
local to = {"09123456789", "09123456789"};
local text = "تست وب سرویس ملی پیامک";
local isFlash = false;
SendSimpleSMS(username, password, to, from, text, isFlash);
username := "username";
password := "password";
from := "5000...";
to := []string {"09123456789", "09123456789"};
text := "تست وب سرویس ملی پیامک";
isFlash := false;
SendSimpleSMS(username, password, to, from, text, isFlash);
val username = "username"
val password = "password"
val from = "5000..."
val to = "09123456789"
val text = "تست وب سرویس ملی پیامک"
val isFlash = false
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendSimpleSMS(arrayOf(to), from, text, isFlash)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendSimpleSMSResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendSimpleSMSResult>
    <string>string</string>
    <string>string</string>
   </SendSimpleSMSResult>
  </SendSimpleSMSResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>