ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

حذف کاربر

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد RemoveUser

از این متد جهت حذف کاربر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUsername String نام کاربری کاربر موردنظر جهت حذف

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۱ : کاربر موردنظر با موفقیت حذف گردید.
۰ : نام کاربری یا کلمه عبور به درستی وارد نشده است.
-۱ : نام کاربری کاربر موردنظر جهت حذف به درستی وارد نشده است.
۲ : داده‌های (تراکنش مالی - شماره اختصاصی - زیر کاربر)کاربر مورد نظر حذف نگردیده است.
RemoveUser
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->remove($targetUsername);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.remove(targetUsername);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveUser(targetUsername);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.RemoveUser(username, password, targetUsername);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.RemoveUser(username, password, targetUsername)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.RemoveUser(user: targetUsername)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient RemoveUser:targetUsername];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove(target_username)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveUser(targetUsername);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove(target_username)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->RemoveUser($targetUsername);
local username = "username";
local password = "password";
RemoveUser(username, password, targetUsername);
username := "username";
password := "password";
RemoveUser(username, password, targetUsername);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.RemoveUser(targetUsername)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <RemoveUserResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <RemoveUserResult>int</RemoveUserResult>
  </RemoveUserResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>