ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت شناسه شاخه بانک شماره‌ها

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

متد GetBranchs

از این متد برای دریافت شناسه شاخه‌های بانک اطلاعات شماره‌ها و همچنین تعداد شماره‌های هر شاخه استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
OwnerIntشناسه مربوط به شاخه مرتبه بالاتر (برای شاخه اصلی عدد صفر را وارد نمایید)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueBranchs[]خروجی آرایه ای از کلاس Branchs می‌باشد
GetBranchs
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->get($owner);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.get(owner);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBranchs(owner);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetBranchs(username, password, owner);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetBranchs(username, password, owner)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetBranchs(owner: owner)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetBranchs:owner];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get(owner)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBranchs(owner);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get(owner)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetBranchs($owner);
local username = "username";
local password = "password";
GetBranchs(username, password, owner);
username := "username";
password := "password";
GetBranchs(username, password, owner);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetBranchs(owner)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetBranchsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetBranchsResult>
    <Branchs>
     <BranchID>int</BranchID>
     <NumberCount>int</NumberCount>
     <BranchOwner>int</BranchOwner>
     <BranchName>string</BranchName>
    </Branchs>
    <Branchs>
     <BranchID>int</BranchID>
     <NumberCount>int</NumberCount>
     <BranchOwner>int</BranchOwner>
     <BranchName>string</BranchName>
    </Branchs>
   </GetBranchsResult>
  </GetBranchsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
تخفیف 70 درصدی
1000 پیامک هدیه
تخفیف 30 درصدی
دوره بازاریابی پیامکی
تخفیف 20 درصدی
کتابچه بازاریابی پیامکی
تا 70% تخفیف در جشنواره نوروزی ملی پیامک!

برای دریافت عیدی از ملی پیامک، ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید! 

شرایط شرکت در جشنواره:

 • با هر ایمیل فقط یکبار می‌توانید شرکت کنید.
 • درج شماره موبایل الزامی است.