ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تیکتهای کاربران

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد GetReceivedTickets

از این متد جهت دریافت تیکتهای کاربران و جستجو در آنها استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketOwner Int پیشنهاد می گردد ۰ یا -۱ قرار گیرد
TicketType TicketBl نوع تیکت را مشخص میکند مثلا پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...
Keyword String واژه یا کلمه موردنظر جهت جستجو

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue TicketList[] خروجی یک لیست از کلاس TicketList است
-۱ : نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
GetREceivedTickets
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->getReceived($ticketOwner,$ticketType,$keyword);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.getReceived(ticketOwner,ticketType,keyword);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetReceivedTickets(ticketOwner, ticketType, keyword);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.GetReceivedTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.GetReceivedTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetReceivedTickets(owner: ticketOwner, type: ticketType, keyword: keyword)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetReceivedTickets:ticketOwner type:ticketType keyword:keyword];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.get_received(ticket_owner,ticket_type,keyword)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetReceivedTickets(ticketOwner, ticketType, keyword);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.get_received(ticket_owner,ticket_type,keyword)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetReceivedTickets($ticketOwner, $ticketType, $keyword);
local username = "username";
local password = "password";
GetReceivedTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
username := "username";
password := "password";
GetReceivedTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetReceivedTickets(ticketOwner, ticketType, keyword)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetReceivedTicketsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetReceivedTicketsResult>
    <TicketList>
     <TicketID>int</TicketID>
     <TicketOwner>int</TicketOwner>
     <Title>string</Title>
     <Contents>string</Contents>
     <InsertDate>dateTime</InsertDate>
     <TicketStatus>unsignedByte</TicketStatus>
     <SenderName>string</SenderName>
     <TicketGroup>int</TicketGroup>
     <AttachedFile>string</AttachedFile>
    </TicketList>
    <TicketList>
     <TicketID>int</TicketID>
     <TicketOwner>int</TicketOwner>
     <Title>string</Title>
     <Contents>string</Contents>
     <InsertDate>dateTime</InsertDate>
     <TicketStatus>unsignedByte</TicketStatus>
     <SenderName>string</SenderName>
     <TicketGroup>int</TicketGroup>
     <AttachedFile>string</AttachedFile>
    </TicketList>
   </GetReceivedTicketsResult>
  </GetReceivedTicketsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>