ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تیکتهای کاربران

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد GetReceivedTickets

از این متد جهت دریافت تیکتهای کاربران و جستجو در آنها استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TicketOwnerIntپیشنهاد می گردد ۰ یا -۱ قرار گیرد
TicketTypeTicketBlنوع تیکت را مشخص میکند مثلا پاسخ داده شده، منتظر پاسخ و ...
KeywordStringواژه یا کلمه موردنظر جهت جستجو

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueTicketList[]خروجی یک لیست از کلاس TicketList است
-۱ : نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
GetREceivedTickets
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->ticket();
$sms->getReceived($ticketOwner,$ticketType,$keyword);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.ticket();
sms.getReceived(ticketOwner,ticketType,keyword);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetReceivedTickets(ticketOwner, ticketType, keyword);
const string username = "username";
const string password = "password";
TicketsSoapClient soapClient = new TicketsSoapClient();
soapClient.GetReceivedTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New TicketsSoapClient()
soapClient.GetReceivedTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetReceivedTickets(owner: ticketOwner, type: ticketType, keyword: keyword)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetReceivedTickets:ticketOwner type:ticketType keyword:keyword];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.ticket()
sms.get_received(ticket_owner,ticket_type,keyword)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetReceivedTickets(ticketOwner, ticketType, keyword);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.ticket
sms.get_received(ticket_owner,ticket_type,keyword)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetReceivedTickets($ticketOwner, $ticketType, $keyword);
local username = "username";
local password = "password";
GetReceivedTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
username := "username";
password := "password";
GetReceivedTickets(username, password, ticketOwner, ticketType, keyword);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetReceivedTickets(ticketOwner, ticketType, keyword)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetReceivedTicketsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetReceivedTicketsResult>
    <TicketList>
     <TicketID>int</TicketID>
     <TicketOwner>int</TicketOwner>
     <Title>string</Title>
     <Contents>string</Contents>
     <InsertDate>dateTime</InsertDate>
     <TicketStatus>unsignedByte</TicketStatus>
     <SenderName>string</SenderName>
     <TicketGroup>int</TicketGroup>
     <AttachedFile>string</AttachedFile>
    </TicketList>
    <TicketList>
     <TicketID>int</TicketID>
     <TicketOwner>int</TicketOwner>
     <Title>string</Title>
     <Contents>string</Contents>
     <InsertDate>dateTime</InsertDate>
     <TicketStatus>unsignedByte</TicketStatus>
     <SenderName>string</SenderName>
     <TicketGroup>int</TicketGroup>
     <AttachedFile>string</AttachedFile>
    </TicketList>
   </GetReceivedTicketsResult>
  </GetReceivedTicketsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>