ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

حذف ارسال منطقه‌ای

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد RemoveBulk

این متد برای حذف ارسال منطقه‌ای استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
BulkIdIntآیدی مربوط به ارسال منطقه‌ای موردنظر که از متد AddBulk بدست آمده است

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است
-۱: ایدی مربوط به ارسال منطقه‌ای به درستی وارد نشده است
۱ : ارسال منطقه‌ای موردنظر با آیدی وارد شده با موفقیت حذف گردید
RemoveBulk
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->removeBulk($id);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.removeBulk(id);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveBulk(bulkId);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.RemoveBulk(username, password, bulkId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.RemoveBulk(username, password, bulkId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.RemoveBulk(id: bulkId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient RemoveBulk:bulkId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.remove_bulk(id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveBulk(bulkId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.remove_bulk(id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->RemoveBulk($bulkId);
local username = "username";
local password = "password";
RemoveBulk(username, password, bulkId);
username := "username";
password := "password";
RemoveBulk(username, password, bulkId);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.RemoveBulk(bulkId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <RemoveBulkResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <RemoveBulkResult>int</RemoveBulkResult>
  </RemoveBulkResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>