ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن شماره به شاخه

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد AddNumber

از این متد برای اضافه کردن شماره‌های موردنظر در شاخه‌های دلخواه استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
BranchIdIntشاخه مربوط به شاخه مرتبه بالاتر (برای شاخه اصلی عدد صفر را وارد نمایید)
MobileNumbersString[]شماره موبایل (حداکثر ۱۰۰۰ شماره)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : نام کاربری یا کلمه عبور حسای کاربری به درستی وارد نشده است
۱ : شماره های موردنظر با موفقیت در شاخه دلخواه اضافه شدند
۳ : شناسه شاخه وارد شده ۰ درج گردیده است
۴ : شناسه شاخه وارد شده صحیح نمی‌باشد
AddNumber
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->addNumber($mobileNumbers,$branchId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.addNumber(mobileNumbers,branchId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddNumber(branchId, mobileNumbers[]);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.AddNumber(username, password, branchId, mobileNumbers[]);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.AddNumber(username, password, branchId, mobileNumbers[])
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddNumber(id: branchId, array: [num1, num2])
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddNumber:branchId arrayOfNum:Numbers];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.add_number(mobile_numbers,branch_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddNumber(branchId, mobileNumbers[]);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.add_number(mobile_numbers,branch_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddNumber($branchId, @mobileNumbers);
local username = "username";
local password = "password";
AddNumber(username, password, branchId, mobileNumbers);
username := "username";
password := "password";
AddNumber(username, password, branchId, mobileNumbers []string);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddNumber(branchId, arrayOf(mobileNumbers))
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddNumberResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddNumberResult>int</AddNumberResult>
  </AddNumberResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>