ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت لیست شماره اختصاصی

آخرین به روز رسانی: 23 آذر 1402

آدرس وب سرویس

متد GetUserNumbers

این متد برای دریافت لیست شماره اختصاصی استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String اجباری نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String اجباری کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Value String اگر اطلاعات صحیح باشد مقدار موجودی را دریافت خواهید کرد. در غیر این صورت مقدار Null دریافت می‌کنید
RetStatus Int اگر درخواست موفق باشید مقدار ۱ دریافت می‌کنید
StrRetStatus String اگر درخواست موفق باشید مقدار ok دریافت می‌کنید
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms();
$sms->getNumbers();
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->GetNumbers();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms();
sms.getNumbers();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getNumbers();
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetUserNumbers();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserNumbers();
const string username = "username";
const string password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetUserNumbers();
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetUserNumbers(username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim restClient As New RestClient(username, password)
restClient.GetUserNumbers()
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetUserNumbers(username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var restClient = RestClient(user: username, pass: password)
restClient.GetUserNumbers()
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetUserNumbers()
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
RestClient *restClient = [[RestClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUserNumbers];
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUserNumbers];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms()
sms.get_numbers()
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_numbers()
final String username = "username";
final String password = "password";
RestClient restClient = new RestClient(username, password);
restClient.GetUserNumbers();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserNumbers();
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms
sms.get_numbers
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_numbers
my $username = "username";
my $password = "password";
my $restClient = new RestClient($username, $password);
$restClient->GetUserNumbers();
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetUserNumbers();
local username = "username";
local password = "password";
GetUserNumbers(username, password);
local username = "username";
local password = "password";
GetUserNumbers(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetUserNumbers(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetUserNumbers(username, password);
val username = "username"
val password = "password"
val restClient = new RestClient(username, password)
restClient.GetUserNumbers()
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetUserNumbers()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetUserNumbersResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetUserNumbersResult>
    <string>string</string>
    <string>string</string>
   </GetUserNumbersResult>
  </GetUserNumbersResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>