ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

تماس انبوه زماندار

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد SendBulkSpeechText

متد SendBulkSpeechText جهت ارسال پیام صوتی با تبدیل خودکار متن به صوت بصورت انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
title String عنوان ارسال(صرفا برای تفکیک ارسال می باشد و تاثیری روی ارسال ندارد)
body String متن پیامک جهت تبدیل به صوت با رعایت اعراب جهت تبدیل صحیح به صوت(متن باید بیش از 2کلمه باشد)
receivers String شماره دریافت کننده که می توانید با کاراکتر ,  شماره‌ها را از هم جدا نمایید.
DateToSend DateTime زمان ارسال پیامک، مثال:

2023-07-23T16:30:00

repeatCount int تعداد تلاش تماس (حداکثر 4بار)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue int 0: نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
1-: از زمان ارسال بیش از 1ساعت گذشته است.
2-: ساعت نامناسب (از ساعت 8 الی22 )
3-: تعداد گیرندگان باید بیش از 1نفر باشد.
4-: اعتبار کافی نمی باشد.
* در صورت دریافت عدد بزرگتر از 0بدین معناسب که ارسال شما با موفقیت در سیستم ثبت شده است.
SendBulkSpeechText
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->SendBulkSpeechText($title, $body, $receivers, $DateToSend, $repeatCount);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendBulkSpeechText(title, body, receivers, DateToSend, repeatCount);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendBulkSpeechText(title, body, receivers, DateToSend, repeatCount);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.SendBulkSpeechText(username, password, title, body, receivers, DateToSend, repeatCount);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.SendBulkSpeechText(title, receivers, DateToSend, repeatCount)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendBulkSpeechText(title: title, body: bd, receivers: recs, DateToSend: dt, repeatCount: count)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendBulkSpeechText:title body:body receivers:receivers DateToSend:DateToSend repeatCount:repeatCount];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_bulk_speech_text(self, title, body, receivers, DateToSend, repeatCount)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendBulkSpeechText(title, body, receivers, DateToSend, repeatCount);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_bulk_speech_text(title, body, receivers, DateToSend, repeatCount)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendBulkSpeechText($title, $body, $receivers, $DateToSend, $repeatCount);
local username = "username";
local password = "password";
SendBulkSpeechText(username, password, title, body, receivers, DateToSend, repeatCount);
username := "username";
password := "password";
SendBulkSpeechText(username, password, title, body, receivers, DateToSend, repeatCount);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendBulkSpeechText(title, body, receivers, DateToSend, repeatCount)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendBulkSpeechTextResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendBulkSpeechTextResult>int</SendBulkSpeechTextResult>
  </SendBulkSpeechTextResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>