ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت شناسه کاربر

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد AuthenticateUser

از این متد جهت بدست آوردن Id کاربر موردنظر استفاده می‌شود.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا کلمه عبور صحیح نباشد
یک عدد : این عدد آیدی کاربر موردنظر می‌باشد
AuthenticateUser
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->authenticate();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.authenticate();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AuthenticateUser();
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.AuthenticateUser(username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.AuthenticateUser(username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AuthenticateUser()
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AuthenticateUser];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.authenticate()
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AuthenticateUser();
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.authenticate
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AuthenticateUser();
local username = "username";
local password = "password";
AuthenticateUser(username, password);
username := "username";
password := "password";
AuthenticateUser(username, password);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AuthenticateUser()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AuthenticateUserResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AuthenticateUserResult>int</AuthenticateUserResult>
  </AuthenticateUserResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>