ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تراکنشهای مالی کاربر

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد GetUserTransactions

از این متد جهت دریافت اطلاعات تراکنش‌های مالی استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUsernameStringنام کاربری کاربر موردنظر
CreditTypesCreditsBLCreditTypes
DateFromDateTimeاز تاریخ
DateToDateTimeتا تاریخ
KeywordStringکلمه موردنظر جهت جستجو

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueString[]خروجی این متد آرایه‌ای از تراکنشهای مالی کاربر می‌باشد
GetUserTransactions
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getTransactions($targetUsername,$creditType,$dateFrom,$dateTo,$keyword);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getTransactions(targetUsername,creditType,dateFrom,dateTo,keyword);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserTransactions(targetUsername, creditType, dateFrom, dateTo, keyword);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetUserTransactions(username, password, targetUsername, creditType, dateFrom, dateTo, keyword);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetUserTransactions(username, password, targetUsername, creditType, dateFrom, dateTo, keyword)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetUserTransactions(user: targetUsername, creditType: creditType, dateF: dateFrom, dateT: dateTo, keyword: keyword)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetUserTransactions:targetUsername creditType:creditType dateF:dateFrom dateT:dateTo keyword:keyword];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_transactions(target_username,credit_type,date_from,date_to,keyword)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetUserTransactions(targetUsername, creditType, dateFrom, dateTo, keyword);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_transactions(target_username,credit_type,date_from,date_to,keyword)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetUserTransactions($targetUsername, $creditType, $dateFrom, $dateTo, $keyword);
local username = "username";
local password = "password";
GetUserTransactions(username, password, targetUsername, creditType, dateFrom, dateTo, keyword);
username := "username";
password := "password";
GetUserTransactions(username, password, targetUsername, creditType, dateFrom, dateTo, keyword);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetUserTransactions(targetUsername, creditType, dateFrom, dateTo, keyword)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetUserTransactionsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetUserTransactionsResult>
    <CredistGridList>
     <TariffName>string</TariffName>
    </CredistGridList>
    <CredistGridList>
     <TariffName>string</TariffName>
    </CredistGridList>
   </GetUserTransactionsResult>
  </GetUserTransactionsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>