ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

حذف پیام دریافتی

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

آدرس وب سرویس

متد RemoveMessages

از این متد برای حذف پیامهای دریافتی، ارسالی و حتی پیام‌های حذف شده در پنل استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب کاربر
password String کلمه عبور مربوط به حساب کاربر
location String Sent : پیام‌های ارسالی
Received : پیام‌های دریافتی
Removed : پیام‌های حذف شده
پیام‌های ارسالی و دریافتی پس از حذف
به بخش حذف شده منتقل می‌شود.
msgIds String کد پیامک(های) انتخابی برای حذف

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۱: پیام مورنظر حذف گردید
۰: نام کاربری یا رمزعبور صحیح نیست
RemoveMessages
//GitHub نمونه کدهای
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->remove($msgIds);

//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled","0");
$sms =new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Receive.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array(
  "username" => 'username',
  "password" => 'password',
  "location" =>"Sent",
  "msgIds" => "939535539,939529655,938451314,938124375,935406456"
);
$result = $sms->RemoveMessages($data)->RemoveMessagesResult;
var_dump($result);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.remove(msgIds);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds);
const string username = "username";
const string password = "password";
ReceiveSoapClient soapClient = new ReceiveSoapClient();
soapClient.RemoveMessages2(username, password, location, msgIds);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ReceiveSoapClient()
soapClient.RemoveMessages(username, password, location, msgIds)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.RemoveMessages(loc: location, msgIds: msgIds)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient RemoveMessages:location arrayOfMsgId:msgIds];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove(msgIds)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.remove(msgIds)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->RemoveMessages($location, $msgIds);
local username = "username";
local password = "password";
RemoveMessages(username, password, location, msgIds);
username := "username";
password := "password";
RemoveMessages(username, password, location, msgIds);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.RemoveMessages(location, msgIds)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <RemoveMessagesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <RemoveMessagesResult>int</RemoveMessagesResult>
  </RemoveMessagesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>