ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت اطلاعات فیلترینگ

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد HasFilter

از این متد جهت دریافت اطلاعات فیلترینگ در متن پیامک و اینکه پیامک شامل کلمات فیلتر شده است یا خیر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Text String متن موردنظر جهت بررسی فیلترینگ

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue GridList -۱ : نام کاربری یا کلمه عبور صحیح نمی‌باشد
۱ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می‌باشد
۰ : متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده نمی‌باشد
HasFilter
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->hasFilter($text);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.hasFilter(text);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.HasFilter(text);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.HasFilter(username, password, text);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.HasFilter(username, password, text)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.HasFilter(txt: text)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient HasFilter:text]
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.has_filter(text)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.HasFilter(text);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.has_filter(text)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->HasFilter($text);
local username = "username";
local password = "password";
HasFilter(username, password, text);
username := "username";
password := "password";
HasFilter(username, password, text);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.HasFilter(text)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <HasFilterResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <HasFilterResult>int</HasFilterResult>
  </HasFilterResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>