ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

ثبت فیش واریزی

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد AddPayment

از این متد جهت ثبت فیش واریزی استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Name String نام
Family String نام خانوادگی
BankName String نام بانک
Code String شماره پیگیری
Amount Double مقدار (مبلغ) شارژ
CardNumber String چهار رقم آخر کارت

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است
۱ : فیش واریزی با موفقیت ثبت گردید
۲ : فیش تکراری ثبت شده است
AddPayment
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->addPayment($options);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.addPayment(options);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddPayment(options);
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.AddPayment(username, password, options);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.AddPayment(username, password, options)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddPayment(options)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddPayment:options];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.add_payment(options)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddPayment(options);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.add_payment(options)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddPayment(options);
local username = "username";
local password = "password";
AddPayment(username, password, options);
username := "username";
password := "password";
AddPayment(username, password, options);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddPayment(options)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddPaymentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddPaymentResult>int</AddPaymentResult>
  </AddPaymentResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>