ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

افزودن کاربر جدید (متد دوم)

آخرین به روز رسانی: 31 خرداد 1403

متد AddContact2

این متد جهت اضافه کردن سریع و آسان مخاطب جدید در دفترچه تلفن پنل پیامکی کاربرد دارد.

شما می‌توانید از متد AddContact2 برای طراحی و تولید دستگاه ذخیره شماره موبایل بهره ببرید. اگر نیاز به ثبت اطلاعات کامل مخاطب در دفترچه تلفن سامانه پیامکی دارید، از متد AddContact استفاده کنید.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String اجباری نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String اجباری کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
groupIds String اجباری Id مربوط به گروهی که کاربر قرار است در آن گروه ثبت نام شود.
(این کد در بخش گروه‌های دفترچه تلفن، قبل از عنوان گروه درج گردیده است)
firstname String اختیاری نام
lastname String اختیاری نام خانوادگی
gender String اجباری جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مونث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود، این پارامتر مقدار خالی را نیز قبول می‌کند)
corporation String اختیاری نام شرکت
mobilenumber String اجباری شماره موبایل

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int ۰ : عدم ثبت اطلاعات کاربر(صحت پارامتر‌های ورودی بررسی کنید)
۱ : ثبت اطلاعات کاربر و درج در دفترچه تلفن

URL درج سریع مخاطب در دفترچه تلفن AddContact2:

api.payamak-panel.com/post/Contacts.asmx/AddContact2?username=&password=&groupIds=&firstname=&lastname=&gender=&corporation=&mobilenumber=

AddContact2
//بدون نیاز به پکیج گیت هاب Procedural PHP نمونه کدهای 
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled",0);
$sms = new SoapClient("http://api.payamak-panel.com/post/Contacts.asmx?wsdl",array("encoding"=>"UTF-8"));
$data = array("username"=>"" ,
"password"=>"",
"groupIds"=>"",
"firstname"=>"",
"lastname"=>"",
"gender"=>"",
"corporation"=> "",
"mobilenumber"=>""
);
$result = $sms->AddContact2($data)->AddContact2Result;
var_dump($result);
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <AddContact2Response xmlns="http://tempuri.org/">
      <AddContact2Result>int</AddContact2Result>
    </AddContact2Response>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>