ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت تعداد شماره در شاخه بانک

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد GetBulkCount

از این متد برای دریافت تعداد شماره‌های موجود در شاخه موردنظر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Branch Int شناسه مربوط به شاخه موردنظر
RangeFrom String از شماره، مثلا ۹۱۲۲۸۰
RangeTo String تا شماره، مثلا ۹۱۲۲۸۹

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int یک عدد : این عدد تعداد شماره‌های موجود در شاخه می‌باشد
GetBulkCount
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->getBulkCount($branch,$rangeFrom,$rangeTo);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.getBulkCount(branch,rangeFrom,rangeTo);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkCount(branch, rangeFrom, rangeTo);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetBulkCount(username, password, branch, rangeFrom, rangeTo);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetBulkCount(username, password, branch, rangeFrom, rangeTo)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetBulkCount(branch: branch, rangeF: rangeFrom, rangeT: rangeTo)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetBulkCount:branch rangeF:rangeFrom rangeT:rangeTo];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get_bulk_count(branch,range_from,range_to)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkCount(branch, rangeFrom, rangeTo);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get_bulk_count(branch,range_from,range_to)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetBulkCount($branch, $rangeFrom, $rangeTo);
local username = "username";
local password = "password";
GetBulkCount(username, password, branch, rangeFrom, rangeTo);
username := "username";
password := "password";
GetBulkCount(username, password, branch, rangeFrom, rangeTo);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetBulkCount(branch, rangeFrom, rangeTo)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetBulkCountResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetBulkCountResult>int</GetBulkCountResult>
  </GetBulkCountResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>