ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت وضعیت ارسال پیام متنی-صوتی

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد GetSendSMSWithSpeechTextStatus

این متد جهت دریافت وضعیت ارسال پیامک و همچنین وضعیت پیام صوتی ارسالی استفاده می‌شود. برای استفاده از این متد نیاز است RecID ارسال پیام صوتی را از متد SendSMSWithSpeechText استخراج نموده و وضعیت آن را از طریق این متد بررسی فرمائید.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
recId Long recId دریافتی در هنگام ارسال از متد SendSMSWithSpeechText

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue List<> لیستی از وضعیت‌ها که در آن شماره موبایل،تاریخ ارسال،وضعیت ارسال پیامک و پیام صوتی نمایش داده میشود.

string smsBody
string PhoneNumber
long SMSRecID
int SMSDeliveryStatus
int VoiceDeliveryStatus
int RepeatVoice
DateTime InsertDate
byte ReqStatus

وضعیت‌های ReqStatus:

0: منتظر دریافت وضعیت پیامک
1: درحال دریافت وضعیت پیامک
2: منتظر ارسال پیام صوتی
3: درحال ارسال پیام صوتی
4: منتظر دریافت وضعیت پیام صوتی
5: درحال دریافت وضعیت پیام صوتی
6: انجام شده

وضعیت‌های VoiceDeliveryStatus:

0: پاسخ داده شد
1: اشغالی خط
2: پاسخ داده نشد
3: تماس ناموفق
4: تماس نامشخص
100: نامشخص

وضعیت‌های SMSDeliveryStatus:

0: ارسال شده به مخابرات
1: رسیده به گوشی
2: نرسیده به گوشی
3: خطای مخابراتی
5: خطای نامشخص
8: رسیده به مخابرات
16: نرسیده به مخابرات
35: لیست سیاه
100: نامشخص
200: ارسال شده
300: فیلتر شده
400: در لیست ارسال
500: عدم پذیرش

GetSendSMSWithSpeechTextStatus
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->getSendWithSpeech($recId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.getSendWithSpeech(recId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(recId);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(username, password, recId);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(username, password, recId)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(id: recId)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetSendSMSWithSpeechTextStatus:recId];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_send_with_speech(rec_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(recId);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.get_send_with_speech(rec_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetSendSMSWithSpeechTextStatus($recId);
local username = "username";
local password = "password";
GetSendSMSWithSpeechTextStatus(username, password, recId);
username := "username";
password := "password";
GetSendSMSWithSpeechTextStatus(username, password, recId);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetSendSMSWithSpeechTextStatus(recId)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetSendSMSWithSpeechTextStatusResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetSendSMSWithSpeechTextStatusResult>
    <SpeechBody>string</SpeechBody>
    <SMSBody>string</SMSBody>
    <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
    <SMSSenderNumber>string</SMSSenderNumber>
    <SMSRecID>long</SMSRecID>
    <SMSDeliveryStatus>int</SMSDeliveryStatus>
    <VoiceDeliveryStatus>int</VoiceDeliveryStatus>
    <RepeatVoice>int</RepeatVoice>
    <InsertDate>dateTime</InsertDate>
    <ReqStatus>unsignedByte</ReqStatus>
   </GetSendSMSWithSpeechTextStatusResult>
  </GetSendSMSWithSpeechTextStatusResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>