ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک
ملی پیامک مستندات وب‌سرویس پیامک

تماس انبوه زماندار با انتخاب فایل

آخرین به روز رسانی: 17 تیر 1403

متد SendBulkVoiceSMS

متد SendBulkVoiceSMS جهت ارسال انبوه پیام صوتی با بارگذاری فایل صوتی به صورت زماندار مورد استفاده قرار می‌گیرد. قبل از استفاده از این متد نیاز است ابتدا از طریق متد آپلود فایل صوتی، فایل صوتی خود را آپلود نموده و نتیجه آن را در این متد استفاده کنید.

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
title String عنوان ارسال (صرفا جهت تفکیک ارسال‌ها میباشد و تاثیری روی پیام صوتی ندارد.
voiceFileId int کد دریافتی از متد UploadVoiceFile
receivers String شماره دریافت کننده که می توانید با کاراکتر , شماره‌ها را از هم جدا نمایید.
DateToSend String زمان و تاریخ ارسال پیامک. مثال:

2023-07-25T16:30:00

repeatCount int تعداد تلاش تماس (حداکثر 4بار)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue int 0: نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
1-: از زمان ارسال بیش از 1ساعت گذشته است.
2-: ساعت نامناسب (از ساعت 8 الی 22)
3-: تعداد گیرندگان باید بیش از 1نفر باشد.
4-: اعتبار کافی نمی باشد.
* در صورت دریافت عدد بزرگتر از 0 بدین معناست که ارسال شما با موفقیت در سیستم ثبت شده است.
SendBulkVoiceSMS
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->sms('soap');
$sms->SendBulkVoiceSMS($title, $voiceFileId, $receivers, $DateToSend, $repeatCount);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.sms('soap');
sms.sendBulkVoiceSMS(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title, fileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
const string username = "username";
const string password = "password";
VoiceSoapClient soapClient = new VoiceSoapClient();
soapClient.SendBulkVoiceSMS(username, password, title, fileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New VoiceSoapClient()
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title: title, voiceFileId: id, receivers: recs, DateToSend: dt, repeatCount: count)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient SendBulkVoiceSMS:title voiceFileId:voiceFileId receivers:receivers DateToSend:DateToSend repeatCount:repeatCount];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_bulk_voice_sms(self, title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms('soap')
sms.send_bulk_voice_sms(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->SendBulkVoiceSMS($title, $voiceFileId, $receivers, $DateToSend, $repeatCount);
local username = "username";
local password = "password";
SendBulkVoiceSMS(username, password, title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
username := "username";
password := "password";
SendBulkVoiceSMS(username, password, title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.SendBulkVoiceSMS(title, fielId, receivers, DateToSend, repeatCount)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <SendBulkVoiceSMSResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <SendBulkVoiceSMSResult>int</SendBulkVoiceSMSResult>
  </SendBulkVoiceSMSResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>