ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ویرایش مخاطب

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

آدرس وب سرویس

non-wsdlhttp://api.payamak-panel.com/post/Contacts.asmxwsdlhttp://api.payamak-panel.com/post/Contacts.asmx?wsdl

متد ChangeContact

از این متد جهت ویرایش مخاطب استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ContactIdIntشناسه مخاطب موردنظر
MobileNumberStringشماره موبایل
FirstNameStringنام
LastNameStringنام خانوادگی
NickNameStringنام مستعار
CorporationStringنام شرکت
PhoneStringتلفن ثابت
FaxStringشماره فکس
EmailStringآدرس ایمیل
GenderByteجنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مونث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
ProvinceIntکد استان (کدها در وب سرویس Users موجود می‌باشند)
CityIntکد شهر (کدها در وب سرویس Users موجود می‌باشند)
AddressStringآدرس
PostalCodeStringکد پستی
AdditionalTextStringمتن اضافی
DescriptionsStringشرح
ContactStatuseInt۰ فعال، ۱ غیرفعال. پیشنهاد می‌گردد این گزینه را -۱ قرار دهید که وضعیت تغییری نکند

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۱ : با موفقیت ویرایش گردید
۰ : نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
ChangeContact
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->contacts();
$sms->change($options);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.contacts();
sms.change(options);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ChangeContact(options);
const string username = "username";
const string password = "password";
ContactsSoapClient soapClient = new ContactsSoapClient();
soapClient.ChangeContact(username, password, options);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ContactsSoapClient()
soapClient.ChangeContact(username, password, options)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.ChangeContact(options)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient ChangeContact:options];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.contacts()
sms.change(options)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.ChangeContact(options);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.contacts
sms.change(options)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->ChangeContact(options);
local username = "username";
local password = "password";
ChangeContact(username, password, options);
username := "username";
password := "password";
ChangeContact(username, password, options);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.ChangeContact(options)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ChangeContactResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ChangeContactResult>int</ChangeContactResult>
  </ChangeContactResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>