ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

دریافت وضعیت ارسال به شاخه

آخرین به روز رسانی: 6 آگوست 2018

متد GetBulkStatus

از این متد جهت تعیین وضعیت ارسال بسته ارسال شده استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
BulkIdIntکد یا شناسه ارسال که از متد AddBulk بدست آمده است

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueInt۰ : درخواست ناموفق بود
۱ : درخواست با موفقیت انجام شد
GetBulkStatus
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->getBulkStatus($bulkId);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.getBulkStatus(bulkId);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkStatus(bulkId, sent, failed, status);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.GetBulkStatus(username, password, bulkId, sent, failed, status);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.GetBulkStatus(username, password, bulkId, sent, failed, status)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetBulkStatus(id: bulkId, sent: sent, failed: failed, status: status)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetBulkStatus:bulkId sent:sent failed:failed status:status];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.get_bulk_status(bulk_id)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetBulkStatus(bulkId, sent, failed, status);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.get_bulk_status(bulk_id)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetBulkStatus($bulkId, $sent, $failed, $status);
local username = "username";
local password = "password";
GetBulkStatus(username, password, bulkId, sent, failed, status);
username := "username";
password := "password";
GetBulkStatus(username, password, bulkId, sent, failed, status);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetBulkStatus(bulkId, sent, failed, status)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetBulkStatusResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetBulkStatusResult>int</GetBulkStatusResult>
   <sent>int</sent>
   <failed>int</failed>
   <status>unsignedByte</status>
  </GetBulkStatusResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
تخفیف 70 درصدی
1000 پیامک هدیه
تخفیف 30 درصدی
دوره بازاریابی پیامکی
تخفیف 20 درصدی
کتابچه بازاریابی پیامکی
تا 70% تخفیف در جشنواره نوروزی ملی پیامک!

برای دریافت عیدی از ملی پیامک، ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید! 

شرایط شرکت در جشنواره:

 • با هر ایمیل فقط یکبار می‌توانید شرکت کنید.
 • درج شماره موبایل الزامی است.