ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ارسال به شاخه بانک شماره

آخرین به روز رسانی: 6 سپتامبر 2022

متد AddBulk

از این متد جهت ارسال به شاخه موردنظر استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
UsernameStringنام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
PasswordStringکلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
FromStringشماره فرستنده (مثال ۱۰۰۰۰۱۲۳)
BranchIntکد شاخه دریافت شده از متد GetBranchs
BulkTypeByteتصادفی : ۱ | ترتیبی : ۲
TitleStringعنوان ارسال
MessageStringمتن پیامک
RangeFromIntاز شماره، مثلا ۹۱۲۲۸۰
RangeToIntتا شماره، مثلا ۹۱۲۲۸۹
DateToSendDateTimeتازیخ و زمان میلادی برای ارسال
RequestCountIntتعداد شماره‌های درخواستی که نباید بیشتر از شماره‌های موجود باشد
RowFromIntتعیین ردیف درخواستی (به صورت پیش فرض می‌توانید از ردیف ۰ درخواست نمایید)

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValueIntیک عدد : این عدد شناسه بسته ارسال (کد ارسال) می‌باشد (این مقدار جهت مشاهده وضعیت ارسال می‌بایست ذخیره گردد)
۰ : نام کاربری یا کلمه عبور حساب کاربری به درستی وارد نشده است
AddBulk
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->branch();
$sms->sendBulk($from,$title,$message,$branch,$DateToSend,$requestCount,$bulkType,$rowFrom,$rangeFrom,$rangeTo);
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.branch();
sms.sendBulk(from,title,message,branch,DateToSend,requestCount,bulkType,rowFrom,rangeFrom,rangeTo);
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddBulk(from, branch, bulkType, title, message, rangeFrom, rangeTo, DateToSend, requestCount, rowFrom);
const string username = "username";
const string password = "password";
ActionsSoapClient soapClient = new ActionsSoapClient();
soapClient.AddBulk(username, password, from, branch, bulkType, title, message, rangeFrom, rangeTo, DateToSend, requestCount, rowFrom);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New ActionsSoapClient()
soapClient.AddBulk(username, password, from, branch, bulkType, title, message, rangeFrom, rangeTo, DateToSend, requestCount, rowFrom)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.AddBulk(from: from, branch: branch, bulkType: bulkType, title: title, msg: message, rangeF: rangeFrom, rangeT: rangeTo, date: DateToSend, reqCnt: requestCount, rowFrom: rowFrom)
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient AddBulk:from branch:branch bulkType:bulkType title:title msg:message rangeF:rangeFrom rangeT:rangeTo date:DateToSend reqCnt:requestCount rowFrom:rowFrom];
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.branch()
sms.send_bulk(from,title,message,branch,Date_to_send,request_count,bulk_type,row_from,range_from,range_to)
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.AddBulk(from, branch, bulkType, title, message, rangeFrom, rangeTo, DateToSend, requestCount, rowFrom);
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.branch
sms.send_bulk(from,title,message,branch,Date_to_send,request_count,bulk_type,row_from,range_from,range_to)
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->AddBulk($from, $branch, $bulkType, $title, $message, $rangeFrom, $rangeTo, $DateToSend, $requestCount, $rowFrom);
local username = "username";
local password = "password";
AddBulk(username, password, from, branch, bulkType, title, message, rangeFrom, rangeTo, DateToSend, requestCount, rowFrom);
username := "username";
password := "password";
AddBulk(username, password, from, branch, bulkType, title, message, rangeFrom, rangeTo, DateToSend, requestCount, rowFrom);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.AddBulk(from, branch, bulkType, title, message, rangeFrom, rangeTo, DateToSend, requestCount, rowFrom)
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddBulkResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <AddBulkResult>int</AddBulkResult>
  </AddBulkResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>