ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

ملی پیامک

مستندات وب‌سرویس پیامک

مشاهده تاریخ انقضای پنل

آخرین به روز رسانی: 15 شهریور 1401

متد GetExpireDate

از این متد جهت مشاهده تاریخ انقضای پنل استفاده می‌شود

پارامتر های ورودی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
Username String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه

مقدار بازگشتی

نام پارامترنوع پارامترتوضیحات
ReturnValue Int یک تاریخ : تاریخ انقضای پنل
-۱: نام کاربری یا رمزعبور صحیح نمی‌باشد
GetExpireDate
$username = 'username';
$password = 'password';
$api = new MelipayamakApi($username,$password);
$sms = $api->users();
$sms->getExpireDate();
const username = 'username';
const password = 'password';
const api = new MelipayamakApi(username,password);
const sms = api.users();
sms.getExpireDate();
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetExpireDate();
const string username = "username";
const string password = "password";
UsersSoapClient soapClient = new UsersSoapClient();
soapClient.GetExpireDate(username, password);
Const username As String = "username"
Const password As String = "password"
Dim soapClient As New UsersSoapClient()
soapClient.GetExpireDate(username, password)
let username: String = "username"
let password: String = "password"
var soapClient = SoapClient(user: username, pass: password)
soapClient.GetExpireDate()
NSString *username = @"username";
NSString *password = @"password";
SoapClient *soapClient = [[SoapClient alloc] initCred:username password:password];
[soapClient GetExpireDate]
username = 'username'
password = 'password'
api = Api(username,password)
sms = api.users()
sms.get_expire_date()
final String username = "username";
final String password = "password";
SoapClient soapClient = new SoapClient(username, password);
soapClient.GetExpireDate();
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.users
sms.get_expire_date
my $username = "username";
my $password = "password";
my $soapClient = new SoapClient($username, $password);
$soapClient->GetExpireDate();
local username = "username";
local password = "password";
GetExpireDate(username, password);
username := "username";
password := "password";
GetExpireDate(username, password);
val username = "username"
val password = "password"
val soapClient = SoapClient(username, password)
soapClient.GetExpireDate()
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetExpireDateResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <GetExpireDateResult>string</GetExpireDateResult>
  </GetExpireDateResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>